Materská škola, Ul. V. Clementisa


Materská škola, Ul. V. Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza

Riaditeľka MŠ: Darina Pračková
Konzultačné hodiny: pondelok a stredu od 11.00 hod. do 12.00 hod.
V prípade potreby aj dohodou osobne alebo telefonicky na čísle 046/540 46 97. 0903 501 152, 0911 091 382.
E-mail: msclementisa@prievida.sk
Riaditeľka ŠJ pri MŠ: Magdaléna Benedová - 0903 501 153 
E-mail: clementissj@prievidza.sk

CHARAKTERISTIKA MŠ
História materskej školy sa začala písať v roku 1982. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Kopanice na sídlisku Sever v peknom prírodnom prostredí v blízkosti Lesoparku. Výhodná poloha materskej školy umožňuje vytvárať a realizovať školský vzdelávací program V Rozprávkove za poznávaním a objavovaním sveta okolo nás podporujúci zdravý psychický a fyzický vývin detí.
Materská škola na Ul. V Clementisa v Prievidzi je šesťtriedna, poskytuje celodennú aj poldennú výchovu a vzdelávanie. V jednej triede poskytujeme výchovu a vzdelávanie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z Prievidze, ale i z blízkeho okolia. Deti vzdelávané v triede so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dochádzajú z celého okresu v Prievidzi.
Materská škola vidí inováciu školstva vo využívaní interaktívnych metód, vzdelávaní pedagógov a zmodernizovaní interiéru a exteriéru. Dôraz však kladieme na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosti detí a ich reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K týmto činiteľom patrí najmä klíma školy ako aj klíma a atmosféra tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu so zákonnými zástupcami, zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na výchove a vzdelávaní detí predškolského veku. Informačný systém je zabezpečený prostredníctvom webovej stránky mesta Prievidza.

PREVÁDZKA MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase: od 6:00 hodiny do 16:30 hodiny.

CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Rámcovými cieľmi v oblasti výchovy a vzdelávania v súlade s Koncepciou materskej školy sú:

 • Rozvíjanie osobnosti dieťaťa a jeho schopnosti učiť sa.
 • Osvojovanie si hodnôt, na ktorých je založená naša spoločnosť.
 • Získavanie osobnej samostatnosti a schopnosti prejavovať sa ako samostatná osobnosť pôsobiaca na svoje okolie.
 • Využívanie interaktívnych metód ako sú zážitkové učenie, tematické vyučovanie, projektové vyučovanie.
 • Aplikovanie ucelených programov rozvoja detí v materskej škole.
 • Rozvíjanie a podporovanie práce s počítačom a interaktívnou tabuľou využívaním detských edukačných programov.

PONÚKAME OVEĽA VIAC

Všetci si uvedomujeme, že väčšina zážitkov a poznaného v predškolskom veku je trvalá. Preto ponúkame aj čosi naviac:

 • Program elementárnej počítačovej gramotnosti Poznávajme a objavujme svet s počítačom a interaktívnou tabuľou.
 • Program Lego-rozprávkovo je zameraný na sociálno-emocionálny, psychomotorický a kognitívny rozvoj deti od 3 rokov – podporený je materiálnym vybavením v rámci projektov Poďme sa spolu hrať a Overovaním metodiky LEGO duplo z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky, zriaďovateľa Mesta Prievidza a Rodičovského združenia pri Materskej škole.
 • Program s environmentálnym zameraním Zachraňujeme planétu Zem.
 • Program Poď sa s nami rozprávať je zameraný na skvalitnenie logopedickej starostlivosti o deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
 • Program V Rozprávkove s piesňou a tancom je vždy veselo je zameraný na sociálno-emocionálny a perceptuálno motorický a kognitívny rozvoj osobnosti dieťaťa.
 • Program Cookie and Friends A oboznamovania s anglickým jazykom, ktorého obsahové celky sú v súlade s obsahovými celkami učebných osnov pre deti od 3 rokov v školskom vzdelávacom programe.

IINTERNÉ AKTIVITY

 • Jesenná vychádzka do Bojníc
 • Šarkaniáda a Deň jablkaMikulášske prekvapenie
 • Divadelné predstavenie
 • Vianočný koncert
 • Vianočné trhy, Vianočné tvorenie, Vianočné posedenie pri vianočnom stromčeku
 • Škôlka plná snehuliakov
 • V septembri budem prvákom
 • Rozprávková pani Zima kraľuje
 • Fašiangový karneval v Rozprávkove
 • Veľkonočné prekvapenie
 • Deň narcisov – zbierka Ligy proti rakovine
 • Deň Zeme
 • Návšteva v planetáriu
 • Beseda s policajtom – Bezpečne na ceste
 • Sviatok mamičiek
 • Olympijské hviezdičky
 • Návšteva v ZOO
 • Exkurzia na železnicu
 • Rozprávkové kráľovstvo – súťaže, hry, tance k MDD
 • Deň letectva – návšteva letiska
 • Škola volá – rozlúčková slávnosť s budúcimi prvákmi.

EXTERNÉ AKTIVITY

Účasť na podujatiach organizovaných MsÚ odborom školstva a inými organizáciami.

 • Evička nám ochorela
 • Malý dopraváčik
 • Mám básničku na jazýčku
 • Deň Zeme
 • Prievidzské krpčeky
 • Zimná športová olympiáda
 • Festival tela a ducha – športová olympiáda

ZAPOJENOSŤ DO PROJEKTOV

 • Zdravé srdce
 • Ekovláčik separáčik
 • Projekt Adamko hravo zdravo
 • Poď sa so mnou rozprávať
 • Poďme sa spolu hrať
 • Cestička k úspechu
 • Relaxačná zóna pre deti v Roprávkove s Nestlé Slovensko s.r.o.

ZÁPIS DO MŠ

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka od 15. februára do 15. marca alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka materskej školy najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka miesto a čas podania žiadosti, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a kritéria prijímania. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.


Žiadosť zákonný zástupca obdrží v materskej školy.

Po jej vyplnení si dá zákonný zástupca u detského pediatra potvrdiť zdravotný stav dieťaťa a žiadosť odovzdá späť do materskej školy.