Materská škola, Ul. P. Benického


Materská škola, Ul. P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza

Charakteristika MŠ

Materská škola má päť tried, je umiestnená v dvojposchodovom objekte a nachádza sa v obytnej zóne, v kľudnom prostredí ďalej od rušnej cestnej premávky v mestskej časti Píly (staré sídlisko). Sme účelové zariadenie pozostávajúce z jedného objektu. Prízemie budovy tvorí vstupný vestibul, dve triedy so šatňami, stabilnými spálňami a sociálnymi zariadeniami, miestnosťou pre prevádzkové pracovníčky, riaditeľňou a kanceláriou vedúcej školskej jedálne. Na poschodí sú umiestnené tri triedy so šatňami, dve z toho majú stabilné spálne a sociálne zariadenia. V suteréne sa nachádza kuchyňa, jedáleň a skladové priestory. Súčasťou objektu je aj školský areál s detským ihriskom.

Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase: od 6.00 hodiny do 17.00 hodiny.
RIADITEĽKA MŠ: Renáta Szegöová, 0903 501 206, 0911 055 046
RIADITEĽKA školskej jedálne: Jaroslava Michalovičová, 0903 501 215

Ciele výchovy a vzdelávania v MŠ

 • Dosiahnuť priaznivú sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň detí hrou a zážitkovým učením.
 • Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a k zdraviu iných, na základe uplatňovania zdravého životného štýlu (vytvárať kladný vzťah k pohybu a pohybovým činnostiam, dodržiavať zásady zdravého stravovania) .
 • Pripraviť deti na život v spoločnosti a uľahčiť im plynulú adaptáciu na vstup do ZŠ, aj v spolupráci so ZŠ.
 • Utvárať identitu dieťaťa ako jedinečnej, výnimočnej a neopakovateľnej osobnosti vo vzťahu k obklopujúcemu spoločenstvu.
 • Stimulovať osobnosť dieťaťa v perspektíve utvárania slobodných subjektov, zodpovedne a aktívne participujúcich v bežnom živote s uplatnením potreby sociálneho kontaktu s rovesníkmi.
 • Uplatniť a chrániť práva detí v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom, s rešpektovaním potrieb dieťaťa, s dodržiavaním deklarácie práv dieťaťa, dohovoru o právach dieťaťa v predškolskom zariadení.
 • Individuálne sa venovať rozvoju psychicky nezrelých detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou.

Realizujeme

Rozvíjajúce programy:

 • Cvičením ku zdraviu (vytváranie kladného vzťahu k pohybu a k pohybovým aktivitám)
 • Krížom- krážom s Benom túlame sa počítačovým svetom (rozvoj elementárnej počítačovej gramotnosti)
 • Tajomstvá babičkinej truhličky(udržiavanie ľudových tradícií)
 • Čarovanie s farbami (výtvarné činnosti)
 • Poslúchaj ma jazýček (pre deti s nesprávnou výslovnosťou)
 • Hravá angličtina (výučba anglického jazyka: Future school)

Projekty:

 • Zdravý úsmev
 • Zdravé dieťa
 • Lego BENO
 • Centrum oddychu a zábavy
 • Vo vode je veselo
 • Až raz budem žiačikom
 • Staň sa zdravotníkom s Benom Kikou

Interné aktivity:

 • Branné vychádzky (jesenná, zimná, jarná)
 • Tekvičky
 • Deň jablka
 • Deň športu
 • Tvorivé dielne - úcta k starším
 • Vianočná tržnica
 • Vianočné besiedky pre rodičov
 • Posedenie pri stromčeku
 • Návšteva 1.ročníka I.ZŠ S.Chalupku
 • Fašiangový karneval
 • Pochovávanie basy
 • Detský milionár
 • Vynášanie Moreny
 • Deň matiek
 • Deň otcov
 • Oslavy MDD (Miss, Miniplayback show, Disco so Šporkom...)
 • Trieda baví triedu (súťaživé hry)
 • Výlety, exkurzie
 • Koncerty,divadelné predstavenia (podľa ponuky)
 • Rozlúčkový karneval
 • Rozlúčka s predškolákmi v KaSS

Externé aktivity:

Účasť na podujatiach organizovaných MsÚ odborom školstva a inými organizáciami.

 • Malý zdravotník
 • Malý dopraváčik
 • Zimná olympiáda
 • Mám básničku na jazýčku
 • Deň Zeme
 • Prievidzské krpčeky
 • Festival tela a ducha – športová olympiáda