Materská škola, Ul. Maxima Gorkého 22


Materská škola, Ul. M. Gorkého 223/2, 971 01 Prievidza

Tel. kontakt : 09011 091 380
e- mail: msgorkeho@prievidza.sk
facebook: Materská škola Gorkého Prievidza
riaditeľka MŠ : Mgr. Mária Závodná
zástupkyňa riaditeľky : Bc. Dominika Adámiková
konzultačné hodiny:
osobne : Pondelok- Streda 10.30 -11.30 hod.,
V prípade potreby možno dohodnúť iný termín na č. 0911 091 380. V čase neprítomnosti je možné zaslať sms na uvedené  tel. číslo.

Školská jedáleň pri Materskej škole , Ul. M. Gorkého 223/2, 971 01 Prievidza
Tel. kontakt :  0903 501 161 – odhlasovanie stravy  telefonicky, alebo zaslaním sms
e- mail: gorkehosj@prievidza.sk
riaditeľka ŠJ pri MŠ : Magdaléna Benedová

Charakteristika materskej školy
Materská škola pozostáva z piatich účelových budov pavilónového typu. V troch pavilónoch A, B, a C sa nachádza šesť tried. Bývalá kočikáreň je prestavaná na minitelocvičňu a je využívaná na krúžkovú a spoločenskú činnosť detí. K budovám patrí rozľahlý školský dvor s množstvom trávnatých plôch, stromov a kríkov. Súčasťou školského dvora sú nové, estetické a po stránke bezpečnosti bezchybné detské zostavy – preliezačky, ktoré slúžia deťom na pohybovo-relaxačné aktivity. Svahovitý terén nám umožnil vybudovať amfiteáter s lavičkami, ktorý využívame hlavne počas väčších spoločných akcií detí a rodičov. Časť školského dvora tvorí dopravné ihrisko, ktoré je vybavené detskými dopravnými prostriedkami – bicykle, kolobežky, autíčka, odrážadlá, - a rôznymi dopravnými značkami a semafórmi.

Zameranie materskej školy
Materská škola je zameraná na rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania sa detí s dôrazom na priamy kontakt s prírodou, na jej pozorovanie, poznávanie, ochranu a vytváranie kladných vzťahov a postojov k nej ako k celku. Vytvára základy počítačovej gramotnosti detí oboznamovaním sa s prácou na počítači, smeruje k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa, k vytváraniu dobrých vzťahov k sebe, k druhým, k okoliu v ktorom žije a zvlášť k domovu, prírode a životnému prostrediu. Výchovno-vzdelávacie činnosti plánujeme a programujeme tak, aby každý deň v našej materskej škole bol pre deti „ zlatou bránou“, ktorá im otvára priestor pre hry a zábavu, priestor pre získavanie nových zážitkov a užitočných poznatkov. Rešpektujeme osobnosť dieťaťa, jeho potreby a záujmy.

Vlastné ciele materskej školy :

 • Zabezpečiť a vytvárať kvalitné, bezpečné, estetické edukačné prostredie a tvorivú atmosféru vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Uplatňovať inovatívne, moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky.
 • Uľahčiť dieťaťu adaptáciu na materskú školu, rešpektovať jedinečnosť detí, individuálne rozvojové možnosti, podporovať ich zdravé sebavedomie a sebadôveru.
 • Rozvíjať nadanie a záujmy dieťaťa, poskytnúť možnosť vybrať si z ponuky nadštandardných aktivít a krúžkov.
 • Rozvíjať tvorivé myslenie, originalitu, podnecovať pozitívny vzťah detí k získavaniu poznatkov, uplatňovať princíp aktivity.
 • Podporovať a skvalitňovať schopnosť detí kooperovať v skupine, spolupracovať s ostatnými, prevziať primeranú zodpovednosť za svoje konanie a správanie.
 • Chrániť a dodržiavať práva dieťaťa, primeranou formou ich približovať deťom.
 • Vytvárať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a pozitívne postoje ku svojmu zdraviu.
 • Rozvíjať environmentálne cítenie detí, stimulovať aktívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia.
 • Podporovať komunikačné schopnosti detí, zintenzívniť logopedickú starostlivosť.
 • Spolupracovať so základnou školou, dosiahnuť u detí školskú pripravenosť ako predpoklad plynulého prechodu do základnej školy.
 • Podporovať angažovanosť rodičov v činnosti materskej školy, v záujme celostného rozvoja osobnosti vytvárať s rodinou partnerský vzťah.

Projekty MŠ

 • Zdravá škola
 • Chodník hier a zábavy
 • Zachráň strom
 • Kamarátka Petka
 • Zdravý úsmev
 • Čarovanie s Legom
 • Adamko hravo-zdravo
 • Môj kamarát semaforik

Záujmové aktivity pre deti

 • Predplavecký výcvik
 • Oboznamovanie sa s anglickým jazykom
 • „Enterko“ - osvojovanie si základov počítačovej gramotnosti
 • „Slnečnice“ – krúžok s environmentálnym zameraním
 • „Mini ZOO“ – získavanie poznatkov o zvieratách
 • „Poslúchaj ma, jazýček“ – logopedický krúžok
 • Mažoretky
 • Zumba
 • Moderná gymnastika
 • Tenisová prípravka

Interné aktivity

 • Divadelné predstavenia
 • Depistáž reči detí.
 • Jesenné čarovanie – výstavka prác detí a rodičov z jesenných plodín spojená s ochutnávkou ovocných a zeleninových pokrmov.
 • Beseda s poľovníkom a zberateľom hmyzu.
 • Popoludnie so starými rodičmi
 • Škôlkári v škole
 • Šarkaniáda
 • Mikuláš v škôlke
 • Lucky v škôlke
 • Vianočné besiedky
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Šantenie na snehu – zimná olympiáda
 • Škola volá
 • V krajine snehuliakov
 • Fašiangový karneval
 • Putovanie za knihami
 • Deň Zeme
 • Putovanie za hviezdami – návšteva planetária a hvezdárne
 • Mamičke z lásky – tvorivé dielne a besiedky
 • Môj kamarát semaforik – beseda a súťaže s príslušníkmi MsP
 • Športová olympiáda – školské kolo.
 • Deti – kvety Zeme - zábavno-športové predpoludnie pri príležitosti MDD.
 • Deň otcov – športové popoludnie v lesoparku s opekaním
 • Hasiči v škôlke.
 • Lúčime sa, škôlka milá – rozlúčka predškolákov

Zápis do MŠ
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ zákonný zástupca získa u riaditeľky MŠ. Po jej vyplnení dá zákonný zástupca u detského pediatra potvrdiť zdravotný stav dieťaťa a žiadosť odovzdá späť riaditeľke MŠ. Deti sa do MŠ prijímajú v priebehu školského roka pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka MŠ najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka miesto, čas podania žiadosti a kritéria prijímania.

FOTOGALÉRIA: