Materská škola, Ul. M. Mišíka


Materská škola, Ul. M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza

CHARAKTERISTIKA MŠ
Materská škola sa nachádza v centre mesta. Veľkú školskú záhradu obklopuje zeleň, rodinné domy, záhradky a panelová výstavba. Trávnatá plocha slúži deťom ako zóna zábavy a aktívneho oddychu.
MŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí od dvoch do siedmych rokov v štyroch triedach s celodennou starostlivosťou.
Materská škola využíva nové didaktické metódy, formy a stratégie. Dôraz však dáva na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno – vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy a atmosféra tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s rodičmi , zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami, priamo alebo nepriamo sa podieľajúcimi na výchove.

PREVÁDZKA MŠ
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 16.30 hod.
Riaditeľka materskej školy: poverená riadením Ľubomíra Bullová -  0903 501 172, 0911 091 378
Konzultačné hodiny: každý párny týždeň od 15.30 hod. do 16.30 hod.
Riaditeľka  školskej jedálne: Jarmila Šilhavá,  0903 501 174

CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
uplatňovať „ Dohovor o právach dieťaťa“
utvárať u detí národné povedomie, vlastenectvo, záujem o ľudové tradície a folklór
rozvíjať vzťah k prírode, ku zdraviu, spolupracovať s centrami environmentálnej výchovy
podporovať oboznámenie detí s cudzím jazykom
vytvárať podmienky pre integráciu rómskych detí
vychádzať z koncepcie postmodernej školy a jej kurikulárneho inžinierstva a pedagogického navrhovania
dodržiavať zásady zdravej výživy
pri realizácii úloh environmentálnej výchovy využívať dostupnú literatúru, metodické listy, pracovné zošity, a dostupnú audiovizuálnu techniku
uplatňovať variabilnosť učebne LEGO Dacta vo všetkých výchovných činnostiach
oboznámiť deti s klasickou detskou literatúrou slovenských autorov a ľudovou slovesnosťou
talentované deti odporučiť na ďalšie rozvíjanie v ZUŠ

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY
Heslo: „ VŠETKO PRE RADOSŤ A PESTRÝ ŽIVOT DETÍ

Školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj všetkých duševných a telesných kvalít dieťaťa ako je myslenie, cit a vôľa – teda hlava, srdce, ruky a nohy.

Nadväzujeme na predchádzajúce projekty:
Detská zóna zábavy a aktívneho oddychu, ktorého cieľom je umožniť deťom aktívne oddychovať a rozvíjať tvorivosť, hry a aktivity v prírodnom prostredí.
Náš svet z LEGA – pre rozvoj tvorivosti, kreativity, vyjadrenia svojich pocitov a vzťahov.

V školskom vzdelávacom programe sa na základe profesionálnej a materiálnej dimenzie, spolupráce s folklórnym súborom Hájiček, požiadaviek zákonných zástupcov detí s rešpektovaním osobnosti jednotlivých detí budeme profilovať a prílohou školského vzdelávacieho programu budú celoročné rozvíjajúce programy:

Na zelenej lúke
Hraj sa dobre


Cieľom programu Na zelenej lúke je utvárať kultúrne povedomie so špecifikami orientácie na minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

Cieľom programu Hraj sa dobre je zabezpečiť lepšie a humánnejšie vzdelávanie prostredníctvom učebnej pomôcky LEGO DACTA

PONÚKAME
výučba cudzieho jazyka
elementárna počítačová gramotnosť – interaktívna tabuľa
počítačový krúžok
pred plavecká príprava
literárny krúžok

INTERNÉ AKTIVITY , VÝLETY, EXKURZIE
Výlety do prírody v jednotlivých ročných obdobiach
Výlety za ľudovými tradíciami
Fašiangový karneval
Deň pre rodinu
Prednáška pre rodičov – Školská zrelosť
Tvorivé dielne spojené s besiedkami
Výchovný koncert v ZUŠ
Bábkové predstavenia
Návštevy a aktivity detí s deťmi ZŠ Rastislavova
Planetárium v Žiari nad Hronom
Rozlúčka s budúcimi prvákmi
Návšteva Hornonitrianskeho múzea
Deň otvorených dverí

EXTERNÉ AKTIVITY
Evička nám ochorela
Malý dopraváčik
Mám básničku na jazýčku
Prievidzké krpčeky
Festival tela a ducha – športová olympiáda detí materských škôl
Deň Zeme

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
Na prijatie dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca dieťaťa žiadosť, ktorú vyplní a potvrdenú detským pediatrom odovzdá riaditeľke MŠ. Čas podanie a kritéria prijatia zverejní riaditeľka MŠ najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka.
Deti do materskej školy sa v priebehu školského roka prijímajú pokiaľ je voľná kapacita.
Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.