Materská škola, Ul. D. Krmana


Materská škola, Ul. D. Krmana 334/6, 971 01 Prievidza

Charakteristika MŠ:
Materská škola sa nachádza na západnom okraji Prievidze v mestskej časti sídliska Píly. V prevádzke je od roku 1960 a je druhou najstaršou materskou školou v meste Prievidza. Poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie. V súčasnosti zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie v štyroch triedach a v jednej triede sa uskutočňuje poldenná výchova a vzdelávanie v rozsahu piatich hodín v dopoludňajšom čase.

Prevádzka MŠ:
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 16.30 hod.
Riaditeľka materskej školy: Mária Pasovská
Zástupkyňa riaditeľky: Ingrid Okenková
Konzultačné hodiny : pondelok a streda od 11.00 hod. do 12.00 hod., prípadne podľa dohody so zákonnými zástupcami detí
Riaditeľka školskej jedálne: Mária Szalayová - 0903 501 203

Ciele výchovy a vzdelávania:
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňo-vanie do skupiny a kolektívu

Školský vzdelávací program - „ Malé šťastia“
Vychádza z poslania a motta školy a tým je urobiť všetko preto, aby boli deti šťastné a aby bol pre ne čas prežitý v materskej škole radosťou, príjemnou skúsenosťou a zdrojom dobrých základov do života a vzdelávania.

Zameranie materskej školy:
Prioritou školy je poskytovanie kvalitného vzdelania a pokračovanie v športových tradíciách materskej školy.

Ciele materskej školy:

 • formovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu, kultivovať pohybový prejav dieťaťa s dôrazom na radostné prežívanie pohybovej činnosti,
 • rozvíjať u dieťaťa potrebu starostlivosti o svoje zdravie a jeho ochrany pro-stredníctvom pohybu, zdravej výživy a zdravého spôsobu života,
 • podporiť u dieťaťa jeho prirodzený záujem a chuť dívať sa okolo seba, pozorne počúvať a objavovať tajomstvá obklopujúceho prostredia v spoločnosti ostatných detí a dospelých a umožniť mu stať sa aktívnym subjektom výchovy,
 • rozvíjať ľudský potenciál dieťaťa tak, aby spoznávalo samo seba, nieslo zodpovednosť za svoje konanie, uplatňovalo svoje práva a rešpektovalo názory a potreby ostatných detí

Realizujeme:

Rozvíjajúce programy:

 • “ Dieťa v pohybe“ program pohybu a športu zameraný na korčuľovanie, ľahkú atletiku, tenis, gymnastiku, plavecký výcvik
 • “ Hráme sa s počítačovou myškou a zázračným perom “ program elementárnej počítačovej gramotnosti
 • „ S LEGO do sveta fantázie “ program LEGO Education

Doplňujúce programy:

 • Program výučby anglického jazyka: Future school a CVČ Spektrum
 • Logopedický krúžok pre deti s nesprávnou výslovnosťou
 • Výtvarný krúžok pre nadané deti

Projekty:

 • Túlame sa s počítačovou myškou
 • Čarovný svet počítačovej myšky
 • LEGO a počítač - to je môj kamarát
 • S LEGO do sveta fantázie
 • Zdravie na tanieri
 • Zdravý úsmev
 • Zdravé dieťa
 • Adamko hravo-zdravo
 • Zelené centrum v materskej škole

Aktivity:

Podujatia pre deti:

Evička nám ochorela, Malý dopraváčik, výchovný koncert v ZUŠ, Daruj radosť chorým deťom, Deti deťom, Deň detí, tvorivé dielne s kamarátmi zo ZŠ, bábkové predstavenia, Hasiči v MŠ, tvorivé dielne LEGO Education, Mám básničku na jazýčku, Prievidzké krpčeky, športové súťaže: Zimná olympiáda detí materských škôl a Festival tela ducha - športová olympiáda detí materských škôl, aktivity v spolupráci s III.ZŠ S. ChalupkuPodujatia pre deti a rodičov:

Európsky deň rodičov a škôl - spoločná prezentácia detí rodičov a MŠ spojená s prednáškami odborníkov, Svetový deň výživy, Deň narcisov, Deň matiek, Deň otcov, Deň otvorených dverí, Tvorivá dielňa: Vianoce v MŠ a Deň matiek, Rozlúčka predškolákovVýlety a exkurzie:

Bojnice - zámok, kúpele, ZOO – škola, Planetárium Žiar nad Hronom, knižnica, letisko, Lesopark PrievidzaVystúpenia detí :

Imatrikulácia prvákov v ZŠ, program ku Dňu zrakovo postihnutých, Vianociam a ku Dňu matiek pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých a Klub dôchodcov v Prievidzi, Deň ZemeZápis detí do MŠ

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka MŠ najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka miesto a čas podania žiadosti a kritéria prijímania. Deti sa do MŠ prijímajú aj v priebehu školského roka pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie dieťaťa obdrží zákonný zástupca u riaditeľky MŠ alebo na webovej stránke školy. Vyplnenú písomnú žiadosť predloží riaditeľke MŠ zákonný zástupca aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.Slová na záver

Dieťa ja tvor jedinečný, osobitý, ktorý si zaslúži našu lásku, pomoc, pochopenie a po- vzbudenie. Tajomstvo nášho šťastia sa ukrýva v radosti každého dieťaťa navštejú- ceho našu materskú školu.

Ďakujeme, že ste nás vyhľadali na internetovej stránke mesta, prezreli prezentáciu a navštívili našu webovú stránku. Tešíme sa na Vašu osobnú návštevu v MŠ.