Materská škola, Ul. A. Mišúta


CHARAKTERISTIKA MŠ
Šesťtriedna MŠ sa nachádza na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme celodennou a poldennou výchovnou starostlivosťou deťom od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola sa skladá z 3 typizovaných pavilónov A, B, C, z hospodárskej budovy a z dielne. V pavilóne A sa nachádza sauna (s ktorou disponujeme ako jediná MŠ v meste Prievidza), sprchy s bazénom, toalety a odpočiváreň.
Školu obklopuje bohatá zeleň s trávnatou a asfaltovou plochou, exteriérový nábytok a pieskoviská.

PREVÁDZKA MŠ
Materská škola je v prevádzke od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Riaditeľka školy: PaedDr. Silvia Bošnovičová
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Valéria Chrebetová
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok od 10.30 hod. do 11.30 hod..
V prípade potreby aj dohodou osobne,  telefonicky na čísle: 0903 501 190 alebo e-mailom: msmisuta@prievidza.sk.

Riaditeľka školskej jedálne: Gabriela Melišková
Telefón: 0903 501 191
WEB: www.msmisuta.sk

CIEĽ
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Školský vzdelávací program ISCED
SAUNA, POHYB, ZDRAVÁ STRAVA, K POZNANIU A K TVORIVÝM HRÁM NÁM SILU DÁVA

ZAMERANIE MŠ
Hlavným zameraním je vytvárať podmienky  pre ochranu a podporu zdravia  detí prostredníctvom aktivít na upevnenie fyzického a duševného zdravia a zdravého životného štýlu.

PEDAGOGICKÝ PRÍSTUP
Pedagogický prístup v materskej škole  sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.
Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

„Materská škola má dať dieťaťu taký základ,
 aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.“

ZÁPIS DO MŠ
V zmysle § 3 ods.1 a ods.2 vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z.z. o materskej škole a v zmysle § 28 ods. 9 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa zápis do MŠ  uskutoční podľa Príkazného listu PL č. 1/2016 k prijímaniu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza prvé tri pracovné dni v týždni, ktorý bezprostredne nasleduje po 1. máji príslušného kalendárneho roka, a to
                            v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. v riaditeľni MŠ.
Presný dátum konania zápisu bude oznámený v mesiaci apríl príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa zápis uskutočňuje, prostredníctvom odboru školstva a starostlivosti o občana na webovom sídle mesta Prievidza.

Dotazník k zápisu: ico_pdf_46

Rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :
-    písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
-    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
-    dotazník k zápisu do MŠ
-    občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu.

Na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne
prijímajú deti
:
-    ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-    s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
-    s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Do materskej školy sa prijímajú  deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov.

Tešíme sa, že ste nás navštívili našu stránku.

Príďte  medzi nás!
DOVIDENIA.