Materská škola, Ul. A. Mišúta


CHARAKTERISTIKA MŠ
Šesťtriedna MŠ sa nachádza na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme celodennou a poldennou výchovnou starostlivosťou deťom od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola sa skladá z 3 typizovaných pavilónov A, B, C, z hospodárskej budovy a z dielne. V pavilóne A sa nachádza sauna (s ktorou disponujeme ako jediná MŠ v meste Prievidza), sprchy s bazénom, toalety a odpočiváreň.
Školu obklopuje bohatá zeleň s trávnatou a asfaltovou plochou, exteriérový nábytok a pieskoviská.

PREVÁDZKA MŠ
Materská škola je v prevádzke od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Riaditeľka školy: PaedDr. Silvia Bošnovičová
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Valéria Chrebetová
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok od 10.30 hod. do 11.30 hod..
V prípade potreby aj dohodou osobne,  telefonicky na čísle: 0903 501 190 alebo e-mailom: msmisuta@prievidza.sk.

Riaditeľka školskej jedálne: Gabriela Melišková
Telefón: 0903 501 191
WEB: www.msmisuta.sk

CIEĽ
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Školský vzdelávací program ISCED
SAUNA, POHYB, ZDRAVÁ STRAVA, K POZNANIU A K TVORIVÝM HRÁM NÁM SILU DÁVA

ZAMERANIE MŠ
Hlavným zameraním je vytvárať podmienky  pre ochranu a podporu zdravia  detí prostredníctvom aktivít na upevnenie fyzického a duševného zdravia a zdravého životného štýlu.

PEDAGOGICKÝ PRÍSTUP
Pedagogický prístup v materskej škole  sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.
Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

„Materská škola má dať dieťaťu taký základ,
 aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.“

ZÁPIS DO MŠ
V zmysle § 3 ods.1 a ods.2 vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z.z. o materskej škole a v zmysle § 28 ods. 9 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa zápis do MŠ  uskutoční podľa Príkazného listu PL č. 1/2016 k prijímaniu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza prvé tri pracovné dni v týždni, ktorý bezprostredne nasleduje po 1. máji príslušného kalendárneho roka, a to
                            v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. v riaditeľni MŠ.
Presný dátum konania zápisu bude oznámený v mesiaci apríl príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa zápis uskutočňuje, prostredníctvom odboru školstva a starostlivosti o občana na webovom sídle mesta Prievidza.

Dotazník k zápisu: ico_pdf_46

Rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :
-    písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
-    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
-    dotazník k zápisu do MŠ
-    občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu.

Na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne
prijímajú deti
:
-    ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-    s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
-    s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Prihláška:

Do materskej školy sa prijímajú  deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov.

Tešíme sa, že ste nás navštívili našu stránku.

Príďte  medzi nás!
DOVIDENIA.