Materská škola, Športová ulica


Materská škola, Športová ulica 134/34, 971 01 Prievidza

 • Tel.: 0903 501 176, 0911 091 377
 • E-mail: mssportova@prievidza.sk
 • riaditeľka MŠ: Tomášiková Alžbeta
 • Riaditeľka  školskej jedálne: Palatická Zuzana - 0903 501 178

J.A.Komenský : „Dieťa nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť !“

Materská škola
Š škola je pre deti druhým domovom
P podporujeme vyučovacie metódy a postupy založené na interaktívnom zážitkovom učení
O osobnosť dieťaťa rozvíjame vzhľadom na jeho individualitu, aby nezažilo pocit neúspechu
R rozvíjame vzájomné priateľské vzťahy na báze pochopenia, rešpektovania a kooperácie
T tvorivosť a kreativitu deti uplatňujú v aktivitách a činnostiach počas celého dňa
O odbornosť pedagógov je skvalitňovaná priebežným vzdelávaním a získavaním certifikátov
V v triedach sú centrá vybavené aj na rozvoj počítačovej gramotnosti
A areál školy je zameraný na bohatú realizáciu pohybových aktivít a činností
ulica 134/34 Prievidza

Aktivity školy

 • spolupráca s MŠ Ulica Bulíková Bratislava - „Lego škola“
 • predplavecká príprava detí
 • tanečno-pohybová príprava
 • rozvíjanie počítačovej gramotnosti
 • návštevy ZOO školy – prezentácia v časopise
 • zber druhotných surovín
 • divadelné súbory profesionálov
 • oboznamovanie s hrou na zobcovej flaute
 • besiedky s rodičmi
 • poradenská služba pre rodičov, individuálne konzultácie podľa potreby
 • oboznamovanie s anglickým jazykom FUTURE SCHOOL – deti 4-6 ročné
 • podávanie surového ovocia a zeleniny
 • predplavecká príprava detí
 • práca s učebňami LEGO DACTA EDUCATION

Podujatia školy

 • Malý zdravotník
 • Deň matiek
 • Nočné spanie
 • Hellowen show
 • Karneval-fašiangy
 • Hra na Luciu – ľudové tradície

Výlety a exkurzie

 • ZOO škola
 • Planetárium Žiar nad Hronom
 • Výstava železníc
 • Jazdecký klub Kocúrany
 • Akadémia vzdelávania Prievidza

Prehliadky tvorivosti detí

 • tvorivé dielne Lego Dacta
 • Prievidzské krpčeky
 • Športová olympiáda detí MŠ v Prievidzi
 • Ekorok s Nestlé Slovensko

Práca na projektoch, do ktorých je MŠ zapojená

 • Legošportovci
 • Adamko hravo-zdravo
 • Eko vláčik separáčik
 • Monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia a zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku
 • Škola podporujúca zdravie „ Sem chodím , tu sa chcem hrať s Nestlé Slovensko“

Oblasť spolupráce materskej školy s rodinou a ostatnou komunitou

 • denná konzumácia ovocia a zeleniny
 • nočné spanie detí
 • ZŠ Mariánska, ZŠ Malonecpalská, ZŠ Šafárika, ZŠ Piaristická
 • ZOO škola Bojnice
 • KaSS Prievidza
 • Okresná knižnica
 • Mestská polícia
 • MC Slniečko
 • tvorivé dielne