Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila


Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza

AKTUALITY:

PRIORITNÉ CIELE MŠ:

  • Hlavným cieľom výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ  je dosiahnuť optimálnu úroveň vo všetkých oblastiach predprimárneho vzdelávania so zámerom rozvíjať kľúčové kompetencie, výchovu  k zdravému životnému štýlu, podpore vzťahu k pohybovým aktivitám. Dieťa vnímať ako individualitu, jedinečnú osobnosť so zámerom pripraviť ho na úspešné zvládnutie primárneho vzdelávania.

  • V rámci národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ vytvárať priaznivé podmienky k ďalšiemu vzdelávaniu a rastu osobnosti pedagogických zamestnancov s cieľom obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie učiteliek.

  • Spolupracovať a nachádzať spoločné východiská s Rodičovským združením a Radou školy pri materskej škole, rodičovskou verejnosťou, zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami pri riešení problémov v oblasti výchovy a vzdelávania, materiálnej pomoci.Charakteristika:

Materská škola je šesťtriedna typizovaná budova. Brány školy boli otvorené v roku 1976.Celková plocha areálu je cca 11 000 m2. MŠ poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2,5  – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V škole pôsobí 12 pedagogických a 9 prevádzkových zamestnancov.Prevádzka:

MŠ je otvorená v pracovné dni od 6,00 do 16,30 hod. V čase letných prázdnin je prevádzka prerušená na jeden mesiac a je zabezpečená prevádzka náhradnej  MŠ na ul. Mišíka v Prievidzi.