Centrum voľného času


Úvod

Centrum voľného času je rozpočtová organizácia, t.j. právnická osoba mesta, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mesta. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ centra voľného času, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta Prievidza. Riaditeľa vymenúva na päťročné funkčné obdobie po absolvovaní výberového konania na základe návrhu rady školy.

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

Centrum voľného času vykonáva ďalšie činnosti upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Centrum voľného času SPEKTRUM v Prievidzi

  • Centrum voľného času SPEKTRUM, Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza
  • sídlisko Kopanice (pri Mestskej polícii),
  • 046/ 543 24 70 
  • 046/ 543 24 70      
  • www.cvcpd.edu.sk
  • cvcprievidza@gmail.com

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O NAŠICH AKTIVITÁCH: www.cvcpd.edu.sk

DFS Malý Vtáčnik Prievidza Slovensko

Mgr. Eliška Hrbíková – um. vedúca súboru ( +421908279349 )
Mgr. Janko Strmenský – vedúci hudby  (+421905523007 )
Lenka Vaňová – hlasový pedagóg ( +421911161954 )
Bc. Peter Hrbík – hudobné úpravy
Erik Kadlíček – primáš
Akad.arch. Rastislav Nemec - scénograf
Kontakty : www.malyvtacnik.szm.sk
               malyvtacnik@gmail.com

História tanečnej zložky
DFS Malý Vtáčnik bol založený v roku 1977 jej terajšou vedúcou Eliškou Hrbíkovou. Súbor pracuje pri Centre voľného Času Spektrum v Prievidzi. Po prvých rokoch hľadania sa súbor zameral na zbieranie a spracovávanie materiálu z Hornej Nitry, čo sa ukázalo ako správna cesta. Prvá choreografia z regiónu „Kordovníci z Čavoja“ otvorila v roku 1985 súboru cestu až na celoslovenskú súťaž do Prešova. Od tohto roku sa kolektív dotancoval na najvyššiu súťaž pravidelne a získal tu i niekoľko hlavných cien a laureáta festivalu.
Vďaka týmto úspechom sa súbor dostáva na festivaly ako sú Východná, Detva, Likavka, Dulovce, Hrušov, Červeník, Veľká Lehota, Myjava, Zvolen, Hriňová,  ... . Úspešne sa predstavil i na zahraničných festivaloch v Poľsku, Bulharsku, Srbsku, Macedónsku, Nemecku, Kanade, v Česku a vo Francúzsku. Medzinárodné ocenenia s najvyšším hodnotením získali v Čechách, Poľsku  a Bulharsku.
V súbore pracuje vyše 100 detí od 6 do 16 rokov, v muzike i mládežníci. Kolektív svojím novým pohľadom na detské scénické spracovanie ľudového tanca, hier, povestí a zvykoslovia ovplyvnil prácu mnohých súborov na Slovensku. Spontánnosť, vtipnosť a dynamika sú hlavnými znakmi súboru. Získava si nimi diváka ktorejkoľvek vekovej kategórie.
Z repertoáru súboru: „Prievidzský jarmok“, „Čarovanie na Ondreja“, „Na Konope“, „Keď už Ďuro na svet prišiel“, „Regrútska rozlúčka“, „Kubo velí“, „Morena, budeš moja dobrá žena?“, „Strážcovia úrody“, „Zbojníci“, „Škobrdajky“, „Oliva“, „Vynášanie Moreny“, „Vianoce“, „O svaďbe po svaďbe“, „Ťurci idú!“, „Amerikán“, „Jurko Jánošík“,…
Pri príležitosti 25. výročia v roku 2002 súbor premiéroval detskú ľudovú spevohru „O statočnom Ďurkovi a princeznej Terezke“. Toto náročné dielko je medzi detskými kolektívmi určite raritou na Slovensku. V roku 2007 vznikla 2. spevohra „ O 3 princeznách“, s ktorou súbor  úspešne účinkoval i v Prahe. V roku 2012 vznikla 3.spevohra „O šípovej Ruženke“, venovaná už 35. výročiu trvania súboru.
V ďalších rokoch pribudli choreografie „Kosci" a „Vo mľine na kľine", ktorými sa súbor úspešne prezentoval na festivaloch detských folklórnych skupín v Likavke. V súčasnosti sa predstavil novou choreografiou BUBÁČA a postúpil s ňou opäť na celoštátnu prehliadku v júni 2011 do Likavky. V roku 2013 sa prezentoval súbor na krajskej prehliadke tancom „Ako Adam Májku hľadal“.
Osobitú pozornosť si zaslúžia vianočné koncerty, ktoré sú každý rok iné a divácky spolu so spevohrami veľmi úspešné. Súbor ich prezentuje aj ako výchovné programy pre ZŠ.
V tomto období má kolektív aj veľmi úspešnú muziku, ktorá získala v roku 2O12 zlaté pásmo na celoštátnej prehliadke a v roku 2013 veľmi úspešne prezentovala Slovensko na MFF Strážnica 2013.
V auguste 2013 súbor na medzinárodnom festivale v Bulharsku získal 4 zlaté medaily ( muzika, speváčky, sólospeváčka a tanec ) a Grand Prix festivalu.Kolektív dosiahol už všetky dostupné umelecké méty. Udržať jeho úroveň a ďalej ho tvorivo rozvíjať je pre budúcnosť tohto kolektívu tá najťažšia úloha.

História hudobnej zložky
Súbor má okrem tanečnej zložky aj ľudovú hudbu, ktorú od jej založenia viedol Danko Kubizna, od roku 2003 Janko Strmenský. Pri úpravách s ním spolupracuje Peter Hrbík. Hlasová pedagogička Magdaléna Vaňová dopĺňa vedenie súboru. V roku 2000 získala ľudová hudba 2. miesto na Myjave - Cenu Samka Dudíka a v roku 2004 získala Laureáta na Celoslovenskej súťaži detských ľudových hudieb v Považskej Bystrici. Primášom hudby je Erik Kadlíček. Od roku 2004 vstúpila ľudová hudba pod vedením Janka Strmenského do spolupráce so ZUŠ Bojnice, nakoľko vedúci muziky je ich zamestnanec a väčšina členov muziky navštevuje práve túto školu.
22. decembra 2009 detský folklórny súbor Malý Vtáčnik v závere svojho vianočného koncertu krstil svoje prvé CD – „Koledy". Nájdete na ňom skoro všetky známe, tradičné vianočné koledy v podaní spevákov Malého Vtáčnika a detskej ľudovej muziky Malého Vtáčnika.
V tomto období má kolektív veľmi úspešnú muziku, ktorá získala v roku 2O12 zlaté pásmo na celoštátnej prehliadke a v roku 2013 veľmi úspešne prezentovala Slovensko na MFF Strážnica 2013.V Bulharsku na Medzinárodnom festivale získala zlatú medailu.