Školstvo


Hlavné úlohy a formuláre:
Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2019/ 2020 ico_pdf_46
Žiadosť o prijatie do MŠ
Lekárske potvrdenie do MŠ
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018 ico_pdf_46
Racionalizácia siete škôl a školských zariadení
Plnenie povinnej školskej dochádzky
Donáška potravín do MŠ

1.1 Všeobecné informácie

Výchova a vzdelávanie v základných školách, stredných školách a školských zariadeniach sa realizuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. http://www.minedu.sk/

1.2 Všeobecne záväzné nariadenia