Školstvo


Aktuality v oblasti školstva

Výzva na uskutočnenie voľby členov do Rád škôl


Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle ustanovenia § 24 ods. 13 a § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuj výzvu na uskutočnenie voľby členov do Rád škôl pri Základnej škole s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a Základnej škole s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza.

Riaditeľ školy určí miesto, dátum a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov detí a žiakov školy.

celý dokument:

Oznam o prevádzke Materskej školy na Ulici J. Matúšku v Prievidzi

Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce v priestoroch Materskej školy, Ulica J. Matúšku 759/ 1, Prievidza bude prevádzka MŠ obmedzená.

Predpokladaný termín začatia prevádzky 3., 4., 5., a 6. triedy MŠ je 18.09.2017.
Deti navštevujúce predškolskú triedu sa budú vzdelávať v náhradných priestoroch v ZŠ s MŠ na Ulici Dobšinského až do odvolania.
Vážení rodičia, ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť pri riešení vzniknutej situácie.