Priestupky a pokuty


Podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza v znení doplnkov
priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
-    neohlási každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
do 165 eur
-    neprihlási psa do evidencie
do 165 eur
-    držiteľ psa umožní vodiť psa osobe, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná predchádzať útočeniu psa alebo inému ohrozeniu človeka, zvierat a zabrániť vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ak psa vodí osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony a ak nebezpečný pes nemá náhubok
do 165 eur
-    neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
do 165 eur
-    neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
do 165 eur
-    nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
do 165 eur

priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:
-    ak neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
do 165 eur
-    nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo inému spôsobu ich ohrozovania psom
do 165 eur
-    neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
do 165 eur
-    nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa
do 65 eur
-    nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
do 65 eur
-    neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
do 65 eur
Zakazuje sa vodiť psov:
-    na cintoríny,
-    do priestoru detských ihrísk,
-    do areálov školských zariadení, škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.
Je zakázané uviazať psa na verejnom priestranstve, v bezprostrednej blízkosti vstupov do obchodných prevádzok a úradov a opustiť nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve.

Kontrolu dodržiavania VZN 136/2013 a príslušných zákonov sú oprávnení vykonávať príslušníci Mestskej polície Prievidza a orgán Policajného zboru.