Psy v meste


Čipovanie spoločenských zvierat

Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, musia byť spoločenské zvieratá pri premiestňovaní nezameniteľne označené schváleným transpondérom (mikročipom), ktoré môže vykonať iba veterinárny lekár. Identifikačné údaje sa vedú v centrálnom registri spoločenských zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky na  https://www.crsz.sk.

Označovanie (čipovanie) psov po 1. 1. 2014 nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ktoré nie sú komerčne ani nekomerčne premiestňované, je dobrovoľné. Okrem psov to platí aj pre mačky a fretky. Všeobecná povinnosť označovania psov na území Slovenskej republiky bola novelou zákona o veterinárnej starostlivosti účinnou od 1. 1. 2014 zrušená a identifikácia týchto zvierat sa uskutočňuje na báze dobrovoľnosti. Zvieratá, ktoré nie sú predmetom premiestňovania, nemusia, ale môžu byť označené. Premiestňovaním sa rozumie každé premiestnenie psa medzi členskými štátmi Európskej únie alebo jeho vstup alebo opätovný vstup na územie spoločenstva z tretej krajiny.

Čipovanie má význam pre lepšiu identifikáciu zatúlaných či opustených zvierat, pri týraní zvierat. V prípade napadnutia človeka zvieraťom sa tak dá zistiť, či bolo očkované proti besnote.