Deti a mládež


Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023

Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023 je strategickým dokumentom, ktorý definuje najmä priority a ciele mesta Prievidza v kľúčových oblastiach rozvoja práce s mládežou. Hlavným cieľom samosprávnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži je vytvoriť podmienky a príležitosti pre zvyšovanie kvality života mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich na území mesta Prievidza. Stratégiu rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023 schválilo mestské zastupiteľstvo v Prievidzi 21. augusta 2017 uznesením č. 326/17.

Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023

Fórum detí a mládeže

Fórum detí a mládeže mesta Prievidza je neformálnou skupinou, ktorá umožňuje vzájomný dialóg mladých ľudí mesta, pracovníkov s deťmi a mládežou, organizácií pracujúcich s mládežou a zástupcov mesta. Vzniklo v roku 2009. Účasť na zasadnutiach fóra je dobrovoľná a neviazaná členstvom.

Zasadnutí sa zúčastňujú:
- zástupcovia žiackych školských rád stredných škôl (ŽŠR SŠ), žiackych parlamentov základných škôl (ŽP ZŠ) , SŠ, ZŠ s pôsobnosťou na území mesta Prievidza,
- zástupcovia mimovládnych organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou s pôsobnosťou na území mesta Prievidza,
- mládež, mladí vedúci, mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou s trvalým, pobytom v Prievidzi, alebo pracujúci, študujúci na prievidzských ZŠ, SŠ a VŠ,
- poslanci, pracovníci MsÚ a zástupcovia mesta Prievidza,
- iné osoby ktoré sa zapájajú, alebo ovplyvňujú prácu s mládežou v našom meste.

Jeho cieľom je:
- prispievať k zlepšeniu vzájomnej informovanosti, spolupráce iniciovaním stretnutí so zástupcami poslancov a samosprávy,
- výmenu skúseností, vedomostí, schopností, nápadov, postojov na život a možnosti detí, mladých ľudí v škole, v meste a v spoločnosti,
- prispieť k zefektívneniu práce zložiek formálneho a neformálneho vzdelávania,
- umožniť spolurozhodovanie a ovplyvňovanie rozvoja a smerovania mládežníckej politiky mesta,
- podporiť záujem mládeže o veci verejné, ich motiváciu a spoluprácu,
- získať návrhy a námety na metodické, voľnočasové aktivity, podujatia, súťaže atď., ktoré by školské, mestské a mimovládne zariadenie mohli organizovať pre deti a mládež.

Zasadnutia fóra bývajú 3 až 4 krát do roka, v prípade potreby aj viackrát na základe vzájomnej dohody účastníkov. Konajú sa v priestoroch CVČ Spektrum Prievidza, ak sa účastníci fóra nedohodnú inak. O činnostiach, aktivitách, cieľoch fóra rozhodujú spolu všetci jeho účastníci. Stretnutia fóra sú rozdelené do dvoch častí. V prvej sa zoberá aktuálnou situáciou v meste a problémami, ktoré mladých ľudí zaujímajú. Vyjadrujú sa k nim aj zástupcovia mesta, organizácii, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Témy, ktorými sa fórum zaoberá určujú účastníci sami. V druhej časti účastníci pracujú v sekciách, ktoré riešia svoje špecifické problémy, pripravujú rôzne aktivity, podujatia, atď. Účastníci sú rozdelení do troch sekcii:
- sekcia ZŠ,
- sekcia SŠ a mládežníckych organizácií,
- sekcia pracovníkov s mládežou,
- metodická sekcia.

Metodická sekcia sa stretáva podľa potreby. Jej úlohou je úprava dôležitých dokumentov mesta do jazyku mladých ľudí, uskutočňovať výchovno-vzdelávacie workshopy, tvorba a tlač rôznych metodických materiálov (napr. „Detský ombudsman“, „Komunikácia“, „Detské práva“, „Samospráva v kocke“ a iné).

Na konci roku 2013 vznikol výbor fóra. Tvoria ho zástupcovia jednotlivých sekcií. Výbor fóra pripravuje a vedie zasadnutia, jedná so zástupcami mesta, reprezentuje fórum smerom k verejnosti, pomáhajú pri príprave podujatí a aktivít, plní zadané úlohy a pod.

CVČ Spektrum Prievidza je koordinátorom fóra. Poskytuje bezplatne priestor, materiálno-technickú, organizačnú a metodickú podporu. Pomáha pri organizácii aktivít a podujatí iniciovaných fórom detí a mládeže.

Bližšie informácie získate u Kataríny Cifríkovej, pedagogického zamestnanca CVČ Spektrum Prievidza, Ul. K. Novackého 14, Prievidza 971 01, 046/543 2470, 0907247653, k.cifrikova@zipcem.sk.