Dane a poplatky


Miestne dane – základné informácie

Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov mesta. Miestne dane sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby a to najmä vo väzbe na vlastníctvo nehnuteľnosti, chovanie psa, vykonávanie činnosti, užívanie verejného priestranstva a pod. Je povinnosťou týchto osôb dobrovoľne mestu oznámiť, že im vznikla daňová povinnosť a daň zaplatiť. Druhy miestnych daní a ich podrobnejšia právna úprava ( najmä predmet daní, sadzby daní,  oslobodenia a pod. ) sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 157/2014 o miestnych daniach.  Za mesto ako správcu miestnych daní vykonáva túto činnosť Oddelenie daní a poplatkov. Mesto  na svojom území ukladá od 1. januára 2016  tieto miestne dane:

  • daň z nehnuteľnosti,
  • daň za psa,
  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za nevýherné hracie prístroje,

Daň z nehnuteľnosti

I.  Daňovník je povinný podať mestu v lehote do 31.1. v kalendárnom roku
a) priznanie k dani z nehnuteľnosti  pri prvom vzniku daňovej povinnosti
podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka (nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, u pozemkov aj
    dlhodobý prenájom 5 a viac rokov, pokiaľ je nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti)
b) čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka,
   
v ktorom  sa uvedú len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu (zmena na nehnuteľnom
     majetku rozhodujúca pre vyrubenie dane, zánik vlastníctva, zmena účelu využitia stavby
     alebo bytu)
     K daňovému priznaniu priloží daňovník kópie dokladov preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik daňovej povinnosti ( rozhodnutie o vklade nehnuteľnosti do katastra, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie)

II. Daňovník je povinný podať mestu daňové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti v prípade nadobudnutia vlastníctva dražbou alebo dedením.
K daňovému priznaniu priloží daňovník kópie dokladov preukazujúcich vznik alebo zánik daňovej povinnosti ( právoplatné osvedčenie o dedičstve, doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti dražbou)

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

IIII. Nárok na oslobodenie od platenia dane podľa podmienok ustanovených vo VZN č. 157/2014 sa uplatňuje pri podaní daňového priznania.

IV. Daň z nehnuteľnosti na príslušný kalendárny rok mesto vyrubí rozhodnutím.  Pre zdanenie pozemkov je rozhodujúci druh pozemku zapísaný v katastri, s výnimkou stavebných pozemkov. Pri lesných pozemkoch je rozhodujúci program starostlivosti o lesy. Na zdanenie stavieb je rozhodujúci účel ich využitia k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Na zdanenie bytov je rozhodujúci účel využitia bytu, to znamená, že ak byt alebo jeho časť sa k 1.1. príslušného kalendárneho roku využíva na iný účel ako bývanie, považuje sa pre účely dane za nebytový priestor   

Daň za psa

Informácie sú uvedené v časti „Psy v meste“  

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sú pozemky vo vlastníctve mesta s výnimkou pozemkov, ktoré mesto prenajalo. Osobitným užívaním je najmä umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj výrobkov, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a prezentačné akcie, umiestnenie zariadenia na kultúrne, športové a iné podujatia, umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia, ktoré nie je reklamnou stavbou, umiestnenie zariadenia na stavebné a údržbárske práce, umiestnenie skládky, rozkopávka verejného priestranstva, trvalé parkovanie vozidiel. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Daň za ubytovanie

Daňovníkom je osoba, ktorá sa prechodne ubytuje na území mesta v zariadení na poskytovanie takého ubytovania. Daňovník zaplatí daň prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktoré prevádzkuje nevýherné hracie prístroje. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom sa začal prístroj prevádzkovať a zaniká posledný dňom v mesiaci, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Vznik a zánik daňovej povinnosti sa mestu oznamuje v priznaní k dani ( čiastkovom priznaní k dani ) za nevýherné hracie prístroje.

Tlačivá priznaní k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje sú dostupné na Mestskom úrade, oddelení daní a poplatkov (č. d. 208, 209, 211, 213).

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Fyzické a právnické osoby platia poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území mesta. Mesto je povinné poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa použijú len pre účel nakladania s komunálnym odpadom. Povinnosť platiť poplatok vyplýva z trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby na území mesta alebo  z oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinné platiť poplatok z titulu vykonávania činnosti v nehnuteľnosti na území mesta. Fyzické a právnické osoby sú povinné písomne oznámiť vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť poplatok v lehote 30 dní. Poplatok na príslušný kalendárny rok mesto vyrubuje rozhodnutím. Občanom sa rozhodnutie doručuje priamo do domácnosti zamestnancami mesta.

Právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia môžu požiadať mesto o zavedenie množstvového zberu. V takomto prípade sa poplatok nevyrubuje rozhodnutím ale platí sa podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozu.
Za mesto vykonáva správu poplatku Oddelenie daní a poplatkov. Podrobná právna úprava poplatku je ustanovená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (VZN).

Mesto odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý sa na území mesta nezdržiaval alebo nezdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárny rok) na základe splnenia podmienok určených v § 6  ods. 1 až 4 VZN. Nárok na odpustenie poplatku vzniká až po uplynutí uvedenej lehoty a doklady pre odpustenie poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie môže poplatník predložiť do 30.1.  nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Mesto odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý preukáže , že je fyzickou osobou v hmotnej núdzi najmenej šesť mesiacov v zdaňovacom období. Žiadosť o odpustenie poplatku  predloží poplatník v období od 1.7. do 31.8. v zdaňovacom období. Podmienkou pre odpustenie poplatku je, že poplatník nemá daňové nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Mesto zníži poplatok o 7,01 eura fyzickej osobe, ktorá najneskôr k 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 62 rokov. Zníženie poplatku sa vykoná priamo v rozhodnutí o vyrubení poplatku. Poplatníci nepodávajú mestu žiadosti. Podmienkou pre zníženie poplatku je, že poplatník nemá daňové nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Platenie daní a poplatku

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet mesta, poštovým poukazom cez poštu alebo priamo v pokladni na Mestskom úrade, pokiaľ je suma platby nižšia ako 300 eur.
Čísla účtov
Miestne dane:
16626382/0200
VUB IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
VUB BIC kód: SUBASKBX

Poplatok za komunálne odpady: 
4005703897/7500
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN SK27 7500 0000 0040 0570 3897
BIC kód  CEKOSKBX   


Z dôvodu priraďovania platby je ku každej platbe potrebné uviesť pridelený variabilný symbol .

Informácia pre daňových dlžníkov

Príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú dôležitým finančným zdrojom mesta a používajú sa na plnenie základných úloh mesta. Mesto však eviduje vysoký počet občanov a podnikateľov, ktorí si neplnia daňové povinnosti, čím medziročne dochádza k nárastu daňových nedoplatkov. Najvyšší počet dlžníkov je evidovaný u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vzhľadom k tomu, že k dobrovoľnému plnenie nedochádza ani na základe zasielaných výziev, mesto u takýchto daňových dlžníkov vykonáva zabezpečenie týchto príjmov do rozpočtu mesta exekučným konaním. Daňoví dlžníci budú z uvedeného dôvodu znášať navyše náklady exekučného konania.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza v oblasti platenia daní

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ico_pdf_46