Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: vybudovanie prístupovej cesty


9. 2. 2018 12:49

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemky: parcela registra C KN č. 7066/79, orná pôda s výmerou 1 706 m2, zameraná a odčlenená Geometrickým plánom č. 18/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 22.01.2018, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 25.01.2018 pod č. 68/2018, z pozemku parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 8 331 m2 a parcela registra C KN č. 7066/77, orná pôda s výmerou 55 m2, pozemky spolu s výmerou  1 761 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, kupujúcim do spoluvlastníctva za kúpnu  cenu 1,00 €/m2, na účel vybudovania spevnenej prístupovej komunikácie s betónovým  alebo asfaltovým povrchom.

celý dokument: