Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Majtényi


9. 2. 2018 12:47

Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra C KN č. 464/27, diel 3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 35 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č.  849, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 547 m2, Geometrickým plánom č. 14/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 11.01.2018, úradne overeným  Ing. Katarínou Strapatou dňa 16.01.2018 pod č. 35/2018, pre Mariána Majtényiho a manželku, spoločne trvalý pobyt Pod Hrádkom 36, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na účel vybudovania garáže, s podmienkou doloženia súhlasného stanoviská vlastníkov susednej parcely registra E KN č. 942.

celý dokument: