Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Hruška


9. 2. 2018 12:48

Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok  parcela registra C KN č. 8037/1, diel 1, orná pôda s výmerou 33 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 303/2017, vyhotoveným dňa 30.11.2017 Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 08.12.2017 pod č. 1386/2017, z pozemku parcela registra  E KN č. 1717/1, ostatné plochy s výmerou 2 136 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 10652,  pre Milana Hrušku, trvalý pobyt Ciglianska cesta č. 684/18, Prievidza, za cenu 25,00 €/m2, na účel prístupu k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve.

celý dokument: