Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: Nemčok


9. 2. 2018 12:55

Pozemok parcela registra C KN č. 370/82, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Kolomana Nemčoka a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. P. J. Šafárika 899/18, Prievidza, na účel vybudovania garáže, za cenu 29,27 €/m2.

celý dokument: