Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Symparkett


6. 6. 2018 15:11

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcely registra CKN č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12,5 m2 (jedno stojisko v parkovisku) a časť pozemku parcely registra CKN č. 5089/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 46 m2 (nachádzajúce sa priamo pred predajňou), pozemky zapísané na LV č. 1,  pre Milana Syrovátku – Symparkett Prievidza, s miestom podnikania Cígeľ 413, na účel zabezpečenia prístupu a parkovania

celý dokument: