Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: kvetinárstvo Fantázia


9. 2. 2018 12:57

Časť pozemku parcela registra C KN 2236/4, zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 2121 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 6 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre spol. FANTÁZIA Prievidza s.r.o., so sídlom Kocurany 197, Kocurany, na účel vykladania tovaru počas celého roka pred prevádzkou Kvetinárstva FANTÁZIA. Ide o prechod nájmu po nájomcovi Vladimírovi Líškovi - FANTÁZIA, za podmienok  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou.

celý dokument: