Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Vladimír Chromý


9. 2. 2018 12:52

Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 3256/98, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej  hneď vedľa severnej strany steny budovy číslo súpisné  10339,   pre  Vladimíra Chromého,  s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta.

celý dokument: