Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta mz dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: Šiatinský


9. 2. 2018 12:56

Pozemok časť parcely registra CKN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 900 m2, pre spol. Kolotoče Šiatinský s.r.o., so sídlom Baníkov 75/14, Nováky, na účel prevádzkovania lunaparkových atrakcií, za podmienok nájomného vo výške 0,02 €/m2/deň. 

celý dokument: