Začatie prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 15 Územného plánu mesta Prievidza - verejná vyhláška


10. 3. 2016 23:34

Mesto Prievidza oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou začatie prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 15 Územného plánu mesta Prievidza.

Celý dokument:

ico_pdf_46

Návrh Zmien a doplnkov č. 15 Územného plánu mesta Prievidza je k nahliadnutíu po dobu 30 dní na mestskom úrade v Prievidzi na referáte územného plánovania a dopravy, Ul. P. O. Hviezdoslava 3 (budova Priemstav B, kanc. č. 517) v čase úradných hodín MsÚ.

Dokumentáciu si môžete stiahnuť tu:

ts_46