Informácie o začatých správnych konaniach


Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) mesto Prievidza, ktoré vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v  rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza alebo elektronicky na adresu: bozena.bernatova@prievidza.sk a beata.drozdova@prievidza.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4442-2018  :

Anna Vaniková, Ulica B. Slančíkovej 18,27, 971 01 Prievidza podala dňa 12. 01. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa 92 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2732 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu jeho rastu blízko rodinného domu, tienenia bytu a dosahovania koreňov k základom domu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 17.1.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-372-2018  :

Ľubomír Petráš, Železničiarska 27, 971 01 Prievidza podal dňa 04. 01. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka  (obvody kmeňov 155, 90, 116 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2456 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) a 1 ks smreka (obvod 140 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2457 (druh pozemku Záhrady) z dôvodu možného rizika poškodenia okolitých nehnuteľností pri polome spôsobenom vetrom. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 4.1.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8076-2017  :

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, podalo dňa 14. 12. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka  (obvody kmeňov 95, 140 cm), 1 ks slivky (obvod 40 cm), 2 ks jablone ( obvody 40, 40 cm), 1 ks orecha (obvod 55 cm), 12 ks (cca 3m2) krušpánu a 5 m2 vtáčieho zobu, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1961/2, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod žiadosti:
-    naplánovaná investičná akcia „Prievidza OR PZ a  OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ a vybudovanie dažďovej kanalizácie na pozemku parc. č. 1961/2 na žiadosť vlastníkov pozemku
-    nevhodné umiestnenie niektorých stávajúcich drevín – nezvratné poškodenie okapového chodníka susednej stavby garáží MV SR, poškodzovanie fasády
Zverejnené: 20.12.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7464-2017  :
Klaudia Oršulová, Malonecpalská ulica 195/15, 971 01 Prievidza podala dňa 25. 10. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice  (obvody kmeňov 128, 90 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 6569, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Záhrady, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti: členovia rodiny sú astmatici, stromy tienia na rodinný dom a pozemok, zadržiavanie vlhkosti, prerastanie koreňov na povrch terénu, sú veľmi vysoké, ohrozujú majetok a ľudí.
Zverejnené: 30.10.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7452-2017  :

Mgr. František Küffer, Ulica J. Jesenského 2885/10 C, 971 01 Prievidza podal dňa 24. 10. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jaseňa štíhleho  (obvody kmeňov 80, 94 cm) a 1 ks brezy previsnutej (obvod kmeňa 80 cm) ktoré rastú na pozemku parc. č. 4755/11, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatné plochy, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti: stromy zasahujú do ochranného pásma plynovodu v línii rozšírenia verejnej siete stredotlakového plynového potrubia
Zverejnenie: 27.10.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7159-2017  :
Mgr. Lívia Gulášová, Martina Graneca 3549/12, Bratislava, podala dňa 02. 10. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks borovíc (obvody kmeňov 96, 110, 80, 88 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 8135/44, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub: uvedené stromy stoja v tesnej blízkosti rodinného domu so súpis. č. 666-4 na parc. č. 3135/45 a ohrozujú ho (príloha vyjadrenie statika).
zverejnené:5.10.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7089-2017  :
JUDr. Július Bogdán, Borová ulica 18, 971 01 Prievidza podal dňa 20. 09. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle striebornej (obvod kmeňa 95 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č. 8135/18, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria. Dôvod žiadosti o výrub: strom ohrozuje rodinný dom.
zverejnené: 22.9.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7088-2017  :
Ing. Karol Bley, Ulica Š. Králika 1/8, 971 01 Prievidza podal dňa 20. 09. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jablone (obvod kmeňa 87+65 cm, 81+63 cm), 1 ks čerešne (obvod 104+110 cm) a 4 ks slivky (obvod 66, 41+38, 54+44, 48+28+25+35 cm), ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 505 (Zastavané plochy a nádvoria) a parc. č. 506/2 (Záhrady), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub: vek a zlý stav, hrozia pádom na chodník okolo plota s možnosťou zranenia náhodného okoloidúceho, poškodenie majetku vzhľadom k výške, zasahovanie koreňov pod plot.
zverejnené: 22.9.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7001-2017  :
Ing. Marian Bačiak, Ulica J. Kollára 26, 971 01 Prievidza podal dňa 18. 09. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého (obvod kmeňa 120 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3825/12, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Záhrady, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub: bezpečnostné riziko, ohrozovanie nehnuteľností.
zverejnené: 22.9.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7024-2017  :
Ivan Reis, Ulica stavbárov 55/7, 971 01 Prievidza, podal dňa 18. 09. 2017 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks smreka (obvody kmeňov 110, 112, 115, 123, 114 cm), ktoré rastú na súkromnom pozemku parc. č. 4815/20, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku Ostatná plocha, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: stromy sa nachádzajú v ochrannom pásme plynovodu; výstavba garáží.
zverejnené: 20.9.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2017/100769:

ReFriX, s. r. o., Nad Traťou 9, 060 01 Kežmarok podal dňa 08. 09. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka pichľavého (obvod kmeňa 70, 70, 80 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 562/16, 17, 3978/30, 31, 34, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku Ostatná plocha. Dôvod žiadosti o výrub: výstavba ručnej umyvárne áut.
zverejnené: 11.9.2017

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6817-2017  :

Dušan Mišovic, Puškinova ulica 607/42, 971 01 Prievidza podal dňa 31. 08. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle striebornej (obvod kmeňa 156 cm) a 3 ks tuje (obvody 135, 120, 100 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2790/9, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub: výška stromov
Zverejnené: 31.08.2017

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6789-2017:
Mgr. Michal Švec, Poľná ulica 892/57, 971 01 Prievidza, podal dňa 21. 08. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice (obvod kmeňa 80 cm) a 1 ks smreka (obvood kmeňa 75 cm), ktoré rastú na súkromnom pozemku parc. č. 5567/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: korene stromov poškodzujú korene a dlažbu.
Zverejnené: 25.08.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6641-2016:
Spoločnosť DOPSTA, s. r .o., T. Vansovej 35A, 971 01 Prievidza, zastúpená konateľom spoločnosti,  podala dňa 09. 08. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tuje (obvod 82 cm), 3 ks orecha (obvody 150, 110, 82 cm), 3 ks lipy (obvody 164, 80, 227 cm), 6 ks smreka (obvody 104, 135, 120, 127, 92, 127 cm), 6 ks javora (obvody 150, 193, 58, 66, 98, 70 cm), 10 ks brezy (obvody 110, 137, 150, 156, 230, 159, 162, 122, 153, 127 cm), 1 ks jarabiny (obvod 144 cm)3 ks hrabu (132, 131, 112 cm) a 1 ks čerešne (obvod 125 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemkoch parc. č. 829/4, 6, 23, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza z dôvodu vedenia inžinierskych sietí a  výstavby spevnených plôch v súvislosti s prestavbou a prístavbou bývalej ZŠ na Ulici S. Chalupku na bytové domy.
Zverejnené: 10.8.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6080-2017:
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza podala dňa 06. 07. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného  (obvod kmeňa 40 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3256/92, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, z  dôvodu  jeho šikmého rastu (pozn.: podľa prílohy 45o ). Strom rastie pred budovou knižnice, kde sa pohybujú jej návštevníci.
Zverejnené: 7.7.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5940-2017:
Okresné správcovské bytové družstvo, Stavbárov 6, Prievidza podalo dňa 21. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice (obvod kmeňa 103 cm ) na pozemku parc. č. 2329/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria. Dôvod výrubu: drevina rastie krivo, je naklonená k rodinnému domu, ktorý susedí s pozemkom žiadateľa.
Zverejnené: 22.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5933-2017:
Základná škola, Malonecpalská ulica 206/37, 971 01 Prievidza, zastúpená riaditeľkou školy, podala dňa 22. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice čiernej (obvod kmeňa 110 cm) na pozemku parc. č. 6628/82 a 1 ks borovice čiernej (obvod kmeňa 150 cm) na pozemku parc. č. 6628/50 (areál ZŠ), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria. Dôvod výrubu: dostavba šatní, sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcie cvičebného priestoru.
Zverejnené: 22.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5929-2017:
Jaroslav Šimko,  Ulica J. Fándlyho 7/9, 971 01 Prievidza, podal dňa 21. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka (obvody kmeňov  83, 78, 100 cm ) na súkromnom pozemku parc. č. 3029/106, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatné plochy. Dôvod výrubu: vybudovanie prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí k pozemkom.
Zverejnené: 22.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5928-2017:
Viera Surová, Nábr. A. Kmeťa 143/18, 971 01 Prievidza, podala dňa 20. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks smreka (obvody kmeňov 105, 105, 68, 40, 40, 125, 125, 53, 96, 75 cm ) na súkromnom pozemku parc. č. 5400/25, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatné plochy. Dôvod výrubu: vybudovanie prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí k pozemkom.
Zverejnené: 22.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5836-2017:
Okresný súd Prievidza, G. Švéniho 5, 971 72 Prievidza, podal dňa 13. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javora mliečneho (obvod kmeňa 198 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2083/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub:  riziko statického zlyhania stromu alebo jeho častí (podľa priloženého znaleckého posudku).
Zverejnené: 14.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5830-2017  :

Ing. Miroslav Toman, Tále 38, 972 01 Bojnice, podal dňa 13. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smreka (obvody kmeňov 107, 60, 75, 77 cm), 2 ks borovíc (obvody kmeňov 99, 130 cm) a 1 ks brezy (obvod kmeňa 106 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5316/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub:  búranie pôvodnej stavby a následná výstavba bytového komplexu.
Zverejnené: 14.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5829-2017  :

Marián Mendel, Ulica J. L. Bellu, 531/20, 971 01 Prievidza podal dňa 12. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka (obvody kmeňov 100, 110 cm) a 3 ks tují (obvody kmeňov 45, 50, 50 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 6433/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub:  ohrozovanie stavieb na pozemku žiadateľa a jeho suseda.
Zverejnené: 14.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5704-2017  :

Spoločnosť S-BAU Slovakia, s.r.o., Rybníčky 1723/4, 972 01 Bojnice, zastúpená Ing. Antonom Sumerákom, podala dňa 31. 05. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks smreka  (obvody kmeňov 68, 103, 98, 79, 92, 90, 56, 55, 88 cm), ktoré rastú na pozemku vo vlastníctve spoločnosti, parc. č. 3946/79, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria. Dôvod žiadosti: výstavba spevnených plôch, tienenie objektu školy stromami.
Zverejnené: 1.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5701-2017  :

Milan Hrdý, Cintorínska ulica 40/20, Sebedražie podal dňa 30. 05. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka  (obvody kmeňov 150, 118, 110 cm), ktoré rastú na pozemku vo vlastníctve žiadateľa, parc. č. 3102/11, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Záhrady. Dôvod žiadosti: Prestavba rodinného domu.
Zverejnené: 1.6.2017
Začaté správne konanie č. 2.4.1-5024-2017:
Základná škola, Malonecpalská ulica 206/37, 971 01 Prievidza, zastúpená riaditeľkou školy, podala dňa 07. 04. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks brezy bradavičnatej z bezpečnostného dôvodu:
1 ks brezy  (obvod kmeňa 112 cm), rastie na pozemku parc. č. 6628/98 v bezprostrednej blízkosti vchodu do materskej školy, zasahuje konármi do okien, na strechu a hrozí pošmyknutie v jesennom období
1 ks  brezy  (obvod kmeňa 114 cm), rastie na pozemku parc. č. 6628/89, je poškodený, hrozí  zlomenie, rastie v blízkosti vchodu do základnej školy
Brezy rastú v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria.
Zverejnené: 11.4.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4947-2017  :
Mgr. Art. Roman Gatial, Astrová ulica 19, 971 01 Prievidza, podal dňa 30. 03. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice  (obvod kmeňa 60 cm) a 1 ks jedle striebornej (obvod kmeňa 58 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5897/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: plánovaná výstavba prístavby  resp. nadstavby s prístupovou rampou, oprava fasády existujúceho rodinného domu.
Zverejnené: 3.4.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4882-2017  :
Ing. Martin Ugróczy, Ulica M. Gorkého 15/3, 971 01 Prievidza, podal dňa 29. 03. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks brezy previsnutej  (obvody kmeňov 94, 113, 107 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5400/73, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatné plochy, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: výstavba rodinného domu na pozemku parc. č. 5400/73.
Zverejnené: 29.3.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4826-2017  :
Mgr. Danka Bulušeková, 951 81 Nemčiňany 319, podala dňa 23. 03. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého  (obvod kmeňa 90 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2951/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Záhrada, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti: veľkosť stromu ohrozuje rodinný dom.
Zverejnené: 27.3.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4825-2017  :

Spoločnosť BVH, spol. s. r. o., Stavbárov 21, Prievidza podala dňa 23. 03. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice lesnej  (obvody kmeňov 135, 160 cm),  1 ks javora mliečneho (obvod 140 cm) a 1 ks platana javorolistého (obvod 155 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 562/11, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatná plocha,  dôvodu ohrozovania návštevníkov minigolfu; 2 ks javora strieborného (obvody 140, 124 cm) a 1 ks platana javorolistého (obvod 120 cm),  ktoré rastú na pozemku parc. č. 562/7, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatná plocha, z dôvodu stavebných úprav. 
Zverejnené: 23.3.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4771-2017  :

Jana Árvová, Ulica I. Vysočana 17, 971 01 Prievidza podala dňa 23. 03. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks borovice lesnej  (obvody kmeňov 85, 100, 115 cm),  ktoré rastú na pozemku parc. č. 5400/42, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatná plocha, vo vlastníctve mesta Prievidza. Dôvod žiadosti: výstavba cesty.
Zverejnené: 23.3.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4782-2017  :
Ing. Ján Hruška, Športová ulica 11, 971 01 Prievidza podal dňa 20. 03. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (obvod kmeňa 85 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2434, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Záhrady, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub: strom pri vetre praská, hrozí poškodenie majetku i ohrozenie života.
Zverejnené: 21.3.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4750-2017:
Spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava podala dňa 15. 03. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jelše (obvod kmeňa 70 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č. 5451/17, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub: konáre zasahujú nad pozemok susedného areálu fy. EBRA s.r.o., lístím ho znečisťujú a  upchávajú dažďovú kanalizáciu, predstavujú riziko poškodenia oplotenia a  strechy budovy predajne EBRA, obrastajú vedenie vzdušných telefónnych liniek.
Zverejnené: 20.3.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4636-2017  :
Spoločnosť LK Consulting, s. r. o., Papraďová 1/A, 821 01 Bratislava, podala dňa 09. 03. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks smreka  (obvody kmeňov 120, 185, 90, 53, 68 a 90 cm), ktoré rastú na pozemku spoločnosti, parc. č. 787/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria. Dôvod výrubu: zlý zdravotný stav stromov, stromy sú umiestnené blízko budovy.
Zverejnené: 9.3.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4622-2017  :
Natália Višňovcová, Lúčna ulica 148/27, 971 01 Prievidza, podala dňa 07. 03. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice, ktorá rastie na súkromnom pozemku parc. č. 2323, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Záhrada, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: nebezpečná veľkosť stromu, sťažnosti susedov, tienenie záhrady.
Zverejnené: 9.3.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4369-2017  :

Mgr. František Küffer, Ulica J. Jesenského 2885/10 C, 971 01 Prievidza podal dňa 17. 02. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipy malolistej  (obvod kmeňa 196/45 cm - t. j. 196 cm vo výške kmeňa  45 cm nad zemou pod rozkonárením, 145/60 cm), 2 ks javora horského (obvod kmeňa 140/45 cm, 101/130 cm), 1 ks brezy previsnutej (obvod kmeňa 142/130 cm) a 1 ks čerešne – trojkmeň (obvody kmeňov 40+50+60/130 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 4755/11, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatné plochy, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti: Výstavba obytného komplexu.
Zverejnené: 20.2.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4361-2017  :
Ing. Jaroslav Mäsiar a manž., Malookružná ulica 4/5, 971 01 Prievidza, podal dňa 14. 02. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks jabloní  (obvody kmeňov 80, 102, 88, 65, 59 cm), ktoré rastú na súkromnom pozemku parc. č. 1758/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Orná pôda, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: stromy sú poškodené, záujem využívať záhradu iným spôsobom
Zverejnené: 17.2.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4248-2017  :

Štefan Hurný, Ulica K. Novackého 4, 971 01 Prievidza, podal dňa 13. 02. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha  (obvod kmeňa 115 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3478/8, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatná plocha, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: tienenie bytov.
Zverejnené: 15.2.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4001-2017  :
Milan Balvan, Berlínska 1679/6, 010 08 Žilina podal dňa 26. 01. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks jaseňa štíhleho  (obvody kmeňov 110, 116, 92 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3029/59, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti: výstavba rodinných domov.
Zverejnené: 26.1.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4020-2017  :
Ing. Miroslava Páleníková, Ulica Ľ. Štúra 28/2, 971 01 Prievidza podala dňa 25. 01. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tuje  (obvod kmeňa 82 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č. 1062, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti: Naklonená drevina má v kmeni prasklinu, v prípade zlomenia môže dopadnúť na verejný chodník alebo obytnú budovu, príp. vzdušné elektrické vedenie. Tieni izby rodinného domu.
Zverejnené: 26.1.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-3878-2017 :
Igor Ábel,  Ulica S. Chalupku 320/26, 971 01 Prievidza a Klaudia Ábelová, Lehota 253, 951 36 Lehota pri Nitre, podali dňa 25. 01. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa štíhleho  (obvod kmeňa 175 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 5156/17, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatná plocha, vo vlastníctve žiadateľov. Dôvod žiadosti: poškodzuje spevnenú plochu, pri vetre padajú konáre a poškodzujú budovu.
Zverejnené: 26.1.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-3969-2017:
JUDr. Ján Martiček, Pod horou 441/3, 971 01 Prievidza podal dňa 26. 01. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného  (obvod kmeňa 93 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3093/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatná plocha, vo vlastníctve mesta Prievidza. Dôvod žiadosti: Strom ohrozuje hrob, rastie v múriku.
Zverejnené: 26.1.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-3877-2017 :
Silvia Murková, Ulica I. Vysočana 729/1C, 971 01 Prievidza podala dňa 24. 01. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks agáta bieleho  (obvody kmeňov 10, 20, 35, 38, 60, 78 cm) ktoré rastú na pozemku parc. č. 5400/42, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatná plocha, vo vlastníctve mesta Prievidza. Dôvod žiadosti: Nadmerné tienenie rodinného domu.
Zverejnené: 26.1.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9558-2016:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza podala dňa 20. 12. 2016 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks borovíc (obvody kmeňov 95, 85, 94, 84, 61, 36, 62, 79, 74, 78 cm), 8 ks smreka (obvody 96, 102, 49, 56, 32, 41, 29, 25 cm), 1 ks tuje (obvod 35 cm), 7 ks brezy (obvody 69, 81, 121, 62, 91, 57, 81 cm) a 1 ks orecha (obvod 88 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 1461/11, z dôvodu trasovania budúcej cesty; 1 ks smreka (obvod 56 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 1466/10, z dôvodu kolízie s verejným osvetlením; 1 ks smreka, (obvod 92 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 1466/1, z dôvodu kolízie s elektrickým vedením a 5 ks briez (obvody 82, 78, 90, 87, 87 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3120/3, z dôvodu veku. Pozemky sú v zastavanom území obce, k. ú. Prievidza, druh pozemkov Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.
Zverejnené 21.12.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9564-2016 :

Gabriela Rybárová, Na karasiny 746/75, 971 01 Prievidza podala dňa 21. 12. 2016 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovíc (obvody kmeňov 110, 150 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 7065/10, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľky. Dôvod žiadosti: stromy vysoké 8-10 m sú naklonené nad stavbu rodinného domu, obava z pádu na strechu.
Zverejnené 21.12.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9273-2016  :

Eva Chylová, Prachatická 21, 960 01 Zvolen podala dňa 25. 11. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod 100 cm), ktorý rastie v zastavanom území obce v predzáhradke rodinného domu na pozemku parc. č. 5793, druh pozemku Záhrady, k. ú. Prievidza z dôvodu ohrozovania okolia  a telefónneho vedenia svojou výškou.
Zverejnené 25.11.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9106-2016:

Peter Horváth, Koncová ulica 52, Prievidza, podal  dňa 11. 11. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks brezy (obvod 100 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č. 5400/65, k. ú. Prievidza, vo vlastníctve  mesta Prievidza, 5 ks briez (obvody kmeňov 94, 113, 95, 107, 116 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5400/73, k. ú. Prievidza, vo vlastníctve Ing. Martin Ugróczy, Ul. M. Gorkého 15, Prievidza a 6 ks briez (obvody 134, 130, 121, 129, 95+95, 118 cm) ktoré rastú na pozemku parc. č.  5362/1, k. ú. Prievidza vo vlastníctve domova sociálnych služieb Nový domov, K. Kuzmányho 35, 971 01 Prievidza z dôvodu zdravotného, nebezpečenstva úrazu a znečisťovania pozemku.
Zverejnené 11.11.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8839-2016:
Spoločnosť KOVOSPOL Group, spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza podala dňa 26. 10. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy (obvody 150 cm), ktorá rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 3249/2 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve spoločnosti, z dôvodu realizácie výstavby bytových domov Elektrik II.
Zverejnené 27.10.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8835-2016  :
Ján Melicherčík, Hrabová 21, 971 01 Prievidza, podal  dňa 24. 10. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub smreka obyčajného (obvod 105 cm), ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 6913, k. ú. Prievidza, vo vlastníctve  žiadateľa  z dôvodu ohrozovania svojou výškou susedné nehnuteľnosti a ich obyvateľov, chodcov a osobných áut.
Zverejnené 27.10.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8601-2016 :
Ing. Stanislav Vážan, Športová ulica 100/19, 971 01 Prievidza podal dňa 05. 10. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (obvod 160 cm) v predzáhradke rodinného domu, ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2442, druh pozemku Zastavaná plocha, k. ú. Prievidza, z dôvodu vyschýnania, poškodzovania dlažby a  oplotenia, spôsobovania vlhkosti a poškodzovania fasády zatepleného domu.
Zverejnené 7.10.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8600-2016 :
Spoločnosť Realitus, s. r .o., Na karasiny 54, 971 01 Prievidza podala dňa 05. 10. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks borovice lesnej  (obvody 115 cm – zasahuje do el. vedenia, 77 cm - nahnutá 45°, 103 cm, 109 cm - nahnutá 45°, 66 cm a 105 cm), 9 ks brezy (obvody 99, 100, 100, 75, 84, 77, 65, 60, 80 cm), 1 ks vŕby (obvod 260 cm – prehnitá), 2 ks javora (obvody 50, 45+35+35 cm), 36 m2 krovitého porastu (svíb, pajazmín, trojpuk) a 25 m2 (svíb). Dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2180, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza z dôvodu plánovanej výstavby polyfunkčného objektu.
Zverejnené 7.10.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8584-2016 :
Bc. Vladimír Andrejovský a manž., Lehotská cesta 979/86, 972 71 Nováky podal dňa 05. 10. 2016  na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka pichľavého (obvody 56, 72 cm), 3 ks čerešne (obvody pod rozkonárením 68, 117, 160 cm) a 1 ks cyprušteka (obvod 101 cm) v predzáhradke  a  záhrade rodinného domu,  ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2869/39, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza z dôvodu terénnych úprav okolia rodinného domu, realizácie spevnených plôch, zasahovania do ochranných pásiem inžinierskych sietí a tienenia bytových priestorov..
Zverejnené 7.10.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8632-2016 :
Ing. Arpád Magura, Kukučínova ulica 13, 971 01 Prievidza podal dňa 04. 10. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice (obvod 112 cm), ktorá rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 1539/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,  k. ú. Prievidza. Strom rastie v predzáhradke rodinného domu. Cez korunu stromu ide nadzemné el. vedenie, koruna už bola skracovaná.
Zverejnené 7.10.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8546-2016:
Jozef Hološka, Ulica A. Rudnaya 31/7, 971 01 Prievidza podal dňa 30. 09. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa 60 cm), ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 155/1, druh pozemku Ostatné plochy, k. ú. Prievidza, vo vlastníctve mesta Prievidza z dôvodu, že strom rastie vo vzdialenosti 1,5 m od bytového domu, tieni bytové priestory a poškodzuje chodník.
Zverejnené 3.10.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8513-2016  :

Katarína Petrášová, Nábr. sv. Metoda 6, 971 01 Prievidza podala dňa 26. 09. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod 90 cm) a 1 ks borovice čiernej (obvod 150 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce pri rodinnom dome na pozemku parc. č. 1881, vo vlastníctve žiadateľa, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza z dôvodu ohrozovania rodinného domu ich výškou.
Zverejnené 28.9.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8448-2016:

Spoločnosť IVV STAVBA, s. r. o., T. Vansovej 531/20, 971 01 Prievidza podala dňa 23. 09. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka obyčajného (obvody 110, 140 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2191/2 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve spoločnosti, z dôvodu tienenia bytov a poškodzovania fasády rekonštruovanej budovy (smrek 140 cm), realizácie obslužného priestoru pre bytový dom a zabezpečenia rozhľadových pomerov pri výjazde na hlavnú cestu (smrek 110 cm). Obidva smreky sú preschnuté.
Zverejnené 23.9.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8349-2016:

Oľga Mokrá, Nábr. sv. Cyrila 37, 971 01 Prievidza podala dňa 14. 09. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného (obvod kmeňa 65 cm), 1 ks borovice lesnej (obvod 75 cm), 1 ks brezy previsnutej (obvod 75 cm), 1 ks lipy malolistej (obvod 110 cm) a 4 m2 borievky čínskej, ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 1859/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,  k. ú. Prievidza, vo vlastníctve mesta Prievidza z dôvodu komplexnej obnovy bytového domu na Nábr. sv. Cyrila 35-40 (prístup strojov, techniky, výstavba lešenia).
Zverejnené 14.9.2016
Začaté správne konanie č.2.4.1-8348-2016:

Jiřina Dobiasová, Lúčna ulica 14/24, 971 01 Prievidza podala dňa 14. 09. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého (obvod 59 cm) a 1 ks pagaštana konského (obvod kmeňa 141 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2565/1, druh pozemku Ostatné plochy,  k. ú. Prievidza, vo vlastníctve mesta Prievidza z dôvodu obnovy bytového domu a dodatočnej realizácie lodžii.
Zverejnené 14.9.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8300-2016:

Alena Mellová, 29. augusta 78/10, 972 51 Handlová podala dňa 12. 09. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hrušky - plánky (obvod 185 cm), ktorá rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 468, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Veľká Lehôtka, vo vlastníctve žiadateľky z dôvodu vyschýnania stromu  a ohrozovania okoloidúcich.
Zverejnené 13.9.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8253-2016:

Roman Bakus, Ulica J. Francisciho 17/4, 971 01 Prievidza podal dňa 06. 09. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (obvod 100 cm), ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 5423/2, druh pozemku Záhrady, k. ú. Prievidza vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva – urbársky spolok Necpaly, miestna časť Prievidza, Poľná 76, 971 01 Prievidza z dôvodu terénnych úprav, ktoré zasahujú do jeho koreňovej sústavy a hrozí vyvrátenie stromu, ktorý je polosuchý.
Zverejnené 8.9.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8106-2016:

Margita Kršková, Na karasiny  9/12, 971 01 Prievidza podala dňa 23. 08. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého (obvod 110 cm), ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 6584, k. ú. Prievidza z dôvodu výšky, ohrozovania okolia, je preschnutý, dvíha plot a múry.
Zverejnené 24.8.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7933-2016:

Ľubomír Kováč, Športová ulica 7, Prievidza, podal  05. 08. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub lipy (obvod 215 cm), ktorá rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 3521/31, k. ú. Prievidza, vo vlastníctve  žiadateľa  z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti padajúcimi suchými aj zelenými konármi.
Zverejnené 9.8.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7690-2016:

Gabriela Volentierová, Veľkonecpalská ulica 77, 971 01 Prievidza podala dňa 25. 07. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub vŕby, ktorá rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 670, k. ú. Veľká Lehôtka. Dôvod: bezpečnostný, vek stromu, lámavosť krehkých konárov a čiastočné prehnitie pňa. Strom rastie v blízkosti záhradkárskej osady.
Zverejnené 28.7.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7729-2016:

Štefan Krupa, Riečna ulica 14 D, 971 01 Prievidza podal dňa 21. 07. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka (obvody kmeňov 170, 165  cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 556/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu hrozby pádu na dom a obyvateľov a strhnutia elektrických káblov, ktoré idú priamo cez korunu stromu.
Zverejnené 26.7.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7552-2016:

Ing. Tibor Žiak, Lazany – Prieložky 481/26, 972 11 Lazany podal dňa 13. 07. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tisa ( 4 – kmeň, obvod 180 cm vo výške kmeňa 50 cm pod rozkonárením) a 1 ks hrušky (obvod kmeňa 130 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na súkromnom pozemku parc. č. 2129, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza,  vo vlastníctve žiadateľa z  dôvodu zlého zdravotného stavu (hruška) a bránenia prístupu do garáže (tis).
Zverejnené 15.7.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7491-2016 :
Ing. Martin Sedlák, Nábr. sv. Cyrila 17/1, 971 01 Prievidza podal dňa 11. 07. 2016  na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks borovice lesnej (obvody kmeňov 115, 115, 79, 98, 90, 122  cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 3029/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza, vo vlastníctve mesta Prievidza z dôvodu uvoľnenia prístupu k novostavbe, zasahovania koreňov do inžinierskych sietí (plyn, voda, optický kábel, osvetlenie), zasahovania konárov do novostavby a  káblov.
Zverejnené 13.7.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7511-2016 :
Roman Bakus, Ulica J. Francisciho 17/4, 971 01 Prievidza podal dňa 07. 07. 2016  na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks borovice (obvody 100 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 838/6, druh pozemku TTP, k. ú. Prievidza vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva – urbársky spolok Necpaly, miestna časť Prievidza, Poľná 76, 971 01 Prievidza z dôvodu výstavby garáže a prístrešku na auto, uvoľnenia prístupu na pozemok a terénnych úprav. Stromy sú suché.
Zverejnené 13.7.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7017-2016:
Andrea Čermáková, Garbiarska ulica 25, 971 01 Prievidza podala dňa 08. 06. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod 145 cm), ktorá rastie v zastavanom území obce pri rodinnom dome na pozemku parc. č. 526/4, druh pozemku Zzastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Prievidza z dôvodu zasahovania stromu do okien a poškodzovania stavby koreňmi.
Zverejnené 13.6.2016
Začaté správne konanie č.2.4.1-6662-2016:
Spoločnosť LIDL Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava podala dňa 13. 05. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks čerešne (obvody kmeňov 144, 110, 65 cm), 4 ks jablone (obvody 45, 80, 45, 55 cm), 1 ks hrušky (obvod 83 cm), 1 ks ringloty (obvod 45 cm), 1 ks orecha (obvod 140 cm), 1 ks višňe (obvod 44 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemkoch parc. č. 1004, 1090 (druh pozemku Záhrady) a na pozemkoch parc. č. 1003, 1089 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria),  k. ú. Prievidza z dôvodu realizácie výstavby - rozšírenia parkoviska a predajne LIDL.
Zverejnené: 17.5.2016
Začaté správne konanie č. 2.4.1-6384-2016:
Spoločnosť OLÝRA, s. r. o., Tatranská ulica 295/15, Považská Bystrica, podala dňa 20. 4. 2016 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks javora (obvody 79 – 161 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 86/1 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve spoločnosti, z dôvodu výstavby bytového domu.
Zverejnené: 25.4.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6112-2016 :

Jozef Mokráň, Ulica M. Rázusa 29/15, 971 01 Prievidza podal dňa 11. 04. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks vŕby (obvod kmeňa 180 cm), ktorá rastie v zastavanom území obce na pozemku žiadateľa, parc. č. 931, druh pozemku Záhrady, k. ú. Veľká Lehôtka, z dôvodu tienenia, olamovania konárov, postupného nakláňania stromu – hrozí vývrat.
Zverejnené: 12.04.2016
Začaté správne konanie č: 2.4.1-6063-2016:

Ján Michalovič, Zelená ulica 1325/10, 971 01 Prievidza podal dňa 06.04.2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks javorovca (obvody kmeňov 120 cm a 3 x 70 cm) a 8 ks borovíc (obvody kmeňov 4 x 60 cm a 4 x 90 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na súkromnom pozemku parc. č. 4859/2, vo vlastníctve žiadateľa, druh pozemku Ostatné plochy, k. ú. Prievidza, z dôvodu stavby „Detský kútik Dráčik, Prievidza“. Stromy rastú v ochranných pásmach existujúcich inžinierskych sietí.
Zverejnené: 08.04.2016
Začaté správne konanie č. 2.4.1-6054-2016:

Mgr. Barbara Benkovičová, Bojnická cesta 47,  971 01 Prievidza podala dňa 01. 04. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa (obvod kmeňa 80 cm), ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku v jej vlastníctve, parc. č. 885, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza z dôvodu jeho prerastania do oplotenia a zasahovania do elektrického vedenia.
Strom bol orgánom ochrany prírody špecifikovaný ako javorovec jaseňolistý, na ktorý sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47, ods.  (4), písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zverejnené: 05.04.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5990-2016  :

Spoločnosť KOVOSPOL Group, spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza podala dňa 30. 03. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipy (obvody 160 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 3249/2 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve spoločnosti, z dôvodu realizácie stavby Polyfunkčný objekt Elektrik, bytové jednotky – dostavba objektu, SO 02 vonkajšie spevnené plochy a terénne úpravy.
Zverejnené: 01.04.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5927-2016:

Janka Bačová, M. Rázusa 1383/47, 972 01 Bojnice a Ing. Zuzana Labachová, Ulica A. H. Gavloviča 14/9, 971 01 Prievidza podali dňa 22. 03. 2016 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks duglasky tisolistej (obvod 107 cm) v predzáhradke rodinného domu, ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2935, druh pozemku Záhrada, k. ú. Prievidza z dôvodu jej rastu za rozvodnou skriňou elektrickej energie pre Bottovu ulicu a priľahlé ulice IBV.
Zverejnené: 23.03.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5846-2016  :

Ing. Andrea Hergelová, Ulica C. Majerníka 521/22, 971 01 Prievidza podala dňa 14. 03. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého (obvod 85 cm), ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2857/85, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza z dôvodu jeho rastu v  bezprostrednej blízkosti rodinného domu a plynomeru.
Zverejnené: 16.03.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5864-2016 :

Helena Ďurdinová, Ulica M. Benku 13/6, 971 01 Prievidza podala dňa 14. 03. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle (obvod 86 cm), ktorá rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2836, druh pozemku Záhrady, k. ú. Prievidza z dôvodu tienenia a možného pádu na dom počas veterného počasia.
Zverejnené: 16.03.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5837-2016  :

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32,  971 01 Prievidza, zastúpená riaditeľom školy,  podala dňa 11. 03. 2016  na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub:
1 ks borovice (92 cm); 4 ks tuje (40, 40, 28, 30 cm); 7 ks brezy ( 77, 90, 93, 66, 98, 96, 104 cm); 9 ks smreka (65, 53, 47, 60, 53, 50, 57, 39, 35 cm); 6 ks javora (85, 53, 75, 137, 97, 80 cm); 2 ks topoľa (250, 235 cm);1 ks vŕby rakyty (180 cm); 1 ks dub zimný (172 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2214/11 (areál SŠ), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve TSK, v správe žiadateľa, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.
4 ks borovice (121, 115, 115, 78 cm); 1 ks javora (180 cm); 6 ks brezy (104, 110, 146, 123, 80, 140 cm); 1 ks lipy (103 cm) ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2291/1 (areál SŠ), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve TSK, v správe žiadateľa, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod výrubu: stromy zasahujú do fasády budov, znižujú psychohygienické podmienky výučby, tienia priestory (zvýšená spotreba el. energie), premáčané okolie, korene tlačia na chodníky, základy a  kanalizáciu, pôsobia neesteticky, padajúce konáre ohrozujú zdravie, bezpečnosť chodcov a majetok, vplývajú na  alergikov (brezy).
Zverejnené: 14.03.2016
Začaté správne konanie č.2.4.1-5773-2016:

Ing. Vladimír Falat, Športová ulica 33, 971 01 Prievidza podal dňa 04. 03. 2016  na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (obvod 100 cm) v predzáhradke rodinného domu, ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2536/2, druh pozemku Záhrada a 1 ks borovice (obvod 100 cm), ktorá rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2536/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza z dôvodu napadnutia škodcom, veku, ohrozovania obyvateľov (smrek) a rastu na inžinierskych sieťach (borovica)
Zverejnené: 08.03.2016
Začaté správne konanie č. 2.4.1-5738-2016

Ivan Vaňo, Ulica I. Krasku 3, 971 01 Prievidza podal dňa 29. 02. 2016  na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks briez (obvody 153, 115, 105, 130, 128, 145, 130, 157 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na súkromnom pozemku parc. č.562/26, vo vlastníctve žiadateľa, druh pozemku Ostatné plochy, k. ú. Prievidza z dôvodu úpravy pozemku pre umiestnenie nafukovacích atrakcií.
Zverejnené: 02.03.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5473-2016 :

Spoločnosť TO-MY-STAV, s. r. o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka podala dňa 17. 02. 2016  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks duglasky tisolistej (obvody 100, 101 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 6652/33, k. ú. Prievidza z dôvodu realizácie stavby „Nájomný bytový dom č. 4, Gazdovská ulica, Prievidza“.
Zverejnené: 17.2.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5247-2016  :

Ivan Čaja, Ulica M. Mišíka 21/26, 971 01 Prievidza podal dňa 01. 02. 2016  na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice čiernej (obvod kmeňa 58 cm) a 1 ks tuje západnej (obvod kmeňa 120 cm, meraný pod rozkonárením vo výške  50 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2059/1, k. ú. Prievidza, druh pozemku Ostatné plochy,  z dôvodu ich rastu v tesnej blízkosti bytového domu, čo znemožňuje realizovať zateplenie fasády.
Zverejnené: 3.2.2016
Začaté správne konanie č. 2.4.1-5192-2016:

Nový domov, nezisková organizácia, K. Kuzmányho 35, 971 01 Prievidza podala dňa 21. 01. 2016  na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks tuje (obvody 65 -75 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 5362/1 (areál bývalej MŠ, v ktorom n.o. prevádzkuje Domov sociálnych služieb), vo vlastníctve neziskovej organizácie, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza. Dôvod výrubu: tuje rastú v blízkosti novoupravenej zateplenej fasády, ktorá sa počas dažďov znehodnocuje a spôsobuje vznik plesní. Nezisková organizácia plánuje rozšírenie prístupového chodníka do budovy v mieste, kde dotknuté dreviny rastú.
Zverejnené: 27.01.2016
Začaté správne konanie č. 2.4.1-5036-2016:

Spoločnosť DOPSTA, s. r .o., T. Vansovej 35A, 971 01 Prievidza, zastúpená konateľom spoločnosti,  podala dňa 14. 01. 2016  na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle (obvod kmeňa 70 cm), 8 ks tuje (obvody 145/40, 115/80, 150/90, 200/40, 250/30, 110/40, 80/40, 60 cm), 2 ks lipy (obvody 200, 230 cm), 1 ks smreka (obvod 112 cm), 3 ks javora (obvody 200, 180/80, 250 cm), 1 ks borovice (obvod 100 cm), 3 ks tisa (obvody 200/30, 130, 100 cm), 1 ks dule (obvod 70/70 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 829/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza z dôvodu výstavby spevnených plôch, komunikácií a verejného osvetlenia.
Pozn.: Údaj o obvode kmeňa s lomenou čiarou, napr. 145/40 cm znamená, že obvod 145 cm bol nameraný pod rozkonárením stromu vo výške kmeňa 40 cm nad zemou. Údaj o obvode kmeňa bez lomenej čiary, napr. 70 cm znamená, že obvod 70 cm bol nameraný výške kmeňa 130 cm nad zemou.
Zverejnené:14.01.2016
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4936-2016:

Ing. Jaroslav Kapusta, Ulica B. Slančíkovej 540/19, 971 01 Prievidza podal dňa 05. 01. 2016  na orgán ochrany prírody žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (obvod 78 cm) v predzáhradke rodinného domu, ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 2725, vo vlastníctve žiadateľa, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza z dôvodu jeho príliš vysokého vzrastu a možného ohrozenia nehnuteľnosti pri víchrici.
Zverejnené:12.01.2016