Informácie o začatých správnych konaniach


Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) mesto Prievidza, ktoré vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v  rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza alebo elektronicky na adresu: bozena.bernatova@prievidza.sk a beata.drozdova@prievidza.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9662-2018  :
Spoločnosť Oberbank Leasing, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava podala dňa 14. 11. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa (obvod kmeňa 175 cm) a 1 ks borovice (obvod 120 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5155/1, (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu rozšírenia skladovacej plochy. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa.
Zverejnené: 19.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9724-2018  :
Antónia Gašparcová, Ulica J. Kollára 623/3, 971 01 Prievidza podala dňa 14. 11. 2018 na
orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka (výška 9-10
m, obvod kmeňa > 80 cm), ktoré rastú v predzáhradke rodinného domu na pozemku parc. č.
3763 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu ohrozovania elektrického vedenia (orezávané konáre
z jednej strany) a súkromného majetku (rodinného domu). Pozemok je vo vlastníctve
žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 16.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9723-2018  :
Ing. Ladislav Debnár a manž. Eva, Svätoplukova 684/13, 972 01 Bojnice podali dňa 12. 11.
2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks jarabiny a 5 ks rakyty (obvody kmeňov > 40 cm), 1 ks topoľa (obvod kmeňa > 80 cm) a 1800 m 2 súvislého krovitého porastu (700 m 2 šípiny, 700 m 2 trnky, 400 m 2 náletových drevín), ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 7034/2 a 7033/2 (druh pozemkov Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu poškodenia a čiastočného prehnitia stromov a zlého zdravotného stavu kríkov. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 16.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9661-2018  :

Ing. Cyril Blaško, Snežienkova ulica 20, 971 01 Prievidza podal dňa 07. 11. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa 95 cm) a 1 ks tuje (obvod 38 cm), ktoré rastú v predzáhradke rodinného domu na pozemku parc. č. 5710 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu možného narušenia stavby a múrika koreňmi, poškodenia kanalizácie, plynovej a  vodovodnej prípojky a telekomunikačného kábla. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 14.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9381-2018  :
Spoločnosť Rekostav SK, s. r. o., F. Madvu 31, 971 01 Prievidza v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s. r. o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice podala dňa 29. 10. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javora mliečneho (obvod kmeňa 175 cm), 3 ks lipy malolistej (175, 103, 165 cm) a 1 ks topoľa  (103 cm), ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2290/5, 2291/10 a 2291/13 (druh pozemkov Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu ich rastu v tesnej blízkosti stavby (lipa 175, 103 cm), lipa (175 cm) rastie 10 cm od základu budovy a koreňovým systémom poškodzujú nehnuteľnosť. Javor a lipa (165 cm) rastú v tesnej blízkosti prístupovej komunikácie a koreňmi  ju dvíhajú a deformujú. Topoľ má suché konáre a ohrozuje okolie. Pozemky sú v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa.
Zverejnené: 6.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9382-2018  :
Spoločnosť Relax SK, s. r. o., Poruba 395, 972 11 Poruba v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s. r. o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice podala dňa 29. 10. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javora mliečneho (obvod kmeňa 243 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2290/2, (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu jeho  rastu v  tesnej blízkosti stavby súpisné č. 30154 a prekrytých komunikačných priestorov medzi jednotlivými budovami. Koreňový systém poškodzuje nehnuteľnosti. V blízkosti dreviny rastie rovnako veľký javor, ktorý bude na pozemku ponechaný. Koruny stromov si zavadzajú a zatemňujú celý priestor. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa.
Zverejnené: 6.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9380-2018  :
Jana Jelušová, Ulica Š. Závodníka 27, 971 01 Prievidza podala dňa 29. 10. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smreka  (obvody kmeňov 70, 79, 82, 105 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5169/2 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu investičnej výstavby. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 6.11.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9361-2018 :
Spoločnosť Jabloň, spol. s. r .o., M. Falešníka č. 6, 971 01 Prievidza podala dňa 25. 10. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smreka omorikového (obvody kmeňov 76, 79, 93, 72 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3946/84, v zastavanom území obce, k. ú. Prievidza, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.
Dôvod výrubu: stromy rastú v bezprostrednej blízkosti hlavnej budovy a internátu, prevyšujú výšku budovy, v prípade silnej búrky hrozí pád. Koreňovou sústavou poškodzujú základy budovy a kanalizáciu.
Zverejnené: 31.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6783-2018  :
Martina Jašková a Róbert Černý, Ulica energetikov 200/16,  971 01 Prievidza podali dňa 24. 10. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks jablone (obvody 109, 80, 118 cm), 1 ks hrušky (115 cm), 1 ks orecha (181 cm), 1 ks čerešne (190 cm) a 1 ks tuje (105 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 825/1 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu prerábky a úpravy zanedbanej záhrady, ktorej sú novými majiteľmi. Dreviny sú suché a  poškodené, orech zasahuje do elektrického vedenia a verejného priestranstva. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľov, v zastavanom území obce, k. ú. Prievidza.
Zverejnené: 29.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9266-2018  :
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Úsek služieb, Sekcia manažmentu nehnuteľností,
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava podala dňa 23. 10. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hrabu (obvod 130 cm), 1 ks smreka (128 cm), 1 ks
jarabiny (125 cm), 1 ks jelše (98 cm) a 1 ks brezy (110 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č.
1184/17 (Zastavaná plocha a nádvorie), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce. Dôvod
výrubu: breza z prevádzkových dôvodov, ostatné stromy sú nevhodne umiestnené v blízkosti
národnej kultúrnej pamiatky – DEPA a jeho oplotenia.
Zverejnené: 24.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9249-2018  :
Spoločnosť HUMONT, s. r. o.,  Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza, podala dňa 22. 10. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého  (obvod 130 cm), ktorý rastie  na pozemku parc. č. 3499/151 (zastavaná plocha a nádvorie), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce. Dôvod výrubu: strom zasahuje do nadzemného vedenia NN siete aj podzemného vedenia NN siete pre fi EMPIRIA a Poly SYSTEM, rastie v blízkosti budovy, cloní fotovoltickú elektráreň.
Zverejnené: 23.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9180-2018  :
Magdaléna Hlinková, Vinohradnícka  ulica 41, 971 01 Prievidza podala dňa 15. 10. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (obvod kmeňa 155 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3119/2 (druh pozemku Záhrada) z obavy o bezpečnosť a  hrozby poškodenia majetku (strom je preschnutý). Pozemok je v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 18.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9134-2018  :
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza podala dňa 17. 10. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks smreka pichľavého (obvody kmeňov 122, 92, 69, 63, 100, 160, 165 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 1466/1, v zastavanom území obce, k. ú. Prievidza, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.
Dôvod výrubu:
-    smreky rastú v tesnej blízkosti pavilónu A, kolízia s elektrickým vedením (smreky 122, 92 cm)
-    smreky rastú pri hlavnej bráne do areálu školskej jedálne v blízkosti múru oplotenia, kolízia s lampou verejného osvetlenia (69, 63, 100 cm)
-    smreky rastú medzi pavilónom telocvične a spojovacou chodbou ku ŠJ – korene poškodili kanalizáciu v r. 2017, havarijný stav
Zverejnené: 17.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8866-2018  :
Darina Chrenková, Ulica Ľ. Štúra 26, 971 01 Prievidza podala dňa 05. 10. 2018 na orgán
ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého (obvod
kmeňa 105 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 1083 (druh pozemku Zastavaná plocha a
nádvorie) z dôvodu: strom sa nachádza v bezprostrednej blízkosti domu, nakláňa sa k domu,
obava pádu na dom. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 5.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8869-2018  :
Spoločnosť RiverSideProject, s. r. o., Bojnická cesta 460/34, 971 01 Prievidza podala dňa 02. 10. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jaseňa (obvody kmeňov 80, 125 cm), 1 ks liesky (40 cm), 3 ks agátu (40, 120, 75 cm), 6 ks javora (40, 60, 80, 50, 55, 50 cm), 1 ks lipy (145 cm), 3 ks smreka (20, 30, 70 cm), 7 ks borovice (150, 80, 165, 90, 85, 125, 155 cm), 2 ks javorovca ( 130, 80 cm) a krovitého porastu (12, 11, 14 m 2 ), ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1219/1, 4, 5, 6, 7 (druh pozemkov Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu umiestnenia a realizácie stavby „Bytový komplex Riverside Prievidza“. Pozemky sú v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 5.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8868-2018  :
Ing. Renáta Poláková, Klinčeková ulica 17, 971 01 Prievidza podala dňa 02. 10. 2018 na
orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka pichľavého
(obvody kmeňov 95, 103 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5781 (druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu poškodzovania betónového oplotenia rodinného
domu. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 5.10.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8411-2018  :
Jana Bebjaková, Urbárska ulica 948/24, 971 01 Prievidza podala dňa 10. 09. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice (obvody kmeňov 94, 95 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3029/1 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu vybudovania vstupu  na pozemok a rekonštrukcie chodníka. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 12.9.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8379-2018  :

Renáta Santorisová, Mariánska ulica 566/47, 971 01 Prievidza podala dňa 05. 09. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka (obvody kmeňov  59, 69, 89 cm) a 1 ks olivy (obvod kmeňa 136 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2818/1 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu plánovaných terénnych úprav pozemku, výšky stromov, zasahovania stromov do elektrického vedenia. Oliva je stará, chorá. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa,  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 10.9.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8097-2018  :
Rastislav Pusztai, Žiarska 408/3, 972 12 Nedožery – Brezany a Dušana Bartakovičová, Malá ulica 149/2, 971 01 Prievidza podali dňa 17. 08. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka pichľavého (obvody kmeňov  112, 120 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3742/2 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) a 1 ks smreka pichľavého (obvod 195 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3567/10 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu ohrozovania rodinného domu, verejného  priestoru, zasahujú do plynovej prípojky, prerastajú prípojku elektrického a telefónneho vedenia, znemožňujú rekonštrukciu domu, ohrozujú susedné pozemky. Pozemky sú v  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 22.8.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7906-2018:
Ivan Bullo, Ulica K. Novackého 128/19, 971 01 Prievidza podal dňa 31. 07. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice (obvody kmeňov 90, 90 cm) a 2 ks smreka  (obvody kmeňov 80, 80 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3082/2 (druh pozemku Záhrada) a 1 ks orecha (obvod kmeňa 100 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3082/1 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu zasahovania koreňov do základov domu, naklonenia na dom a zasahovania do stavby. Pozemky sú v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 9.8.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7619-2018  :
Jana Ďurišová, Hornoulická 734/22, 972 01 Bojnice podala dňa 23. 07. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks borovice lesnej  (obvody kmeňov 85, 95, 60, 95,  cm) a 3 ks smrekovca opadavého (obvody kmeňov 92, 70, 77 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 3666/14 (druh pozemku Ostatná plocha) z dôvodu vytvorenia parkovacích miest a oplotenia pozemku. Pozemok je v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 26.7.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7407-2018  :
Spoločnosť CALVIN, s. r. o., Malá Čausa 258, 971 01 Prievidza 1, podala dňa 13. 07. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks tuje západnej (obvody kmeňov 78, 78, 94, 94, 110 cm) na pozemku par. č. 417/2, druh pozemku - Ostatná plocha,  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: navrhovaný vjazd do areálu z dôvodu stavby: „CALVIN residence bytový dom Prievidza“.
Zverejnené: 16.7.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6783-2018:
Miroslav Procháska, Na karasiny 41, 971 01 Prievidza podal dňa 13. 06. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa 50 cm) a 1 ks duba (obvod kmeňa 130 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 366/2 (druh pozemku Orná pôda) z dôvodu zmeny stavby záhradnej chatky na rodinný dom. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v zastavanom území obce, k. ú. Malá Lehôtka.
Zverejnené: 18.06.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6671-2018  :
Spoločnosť Zberné suroviny Žilina, a. s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, podala dňa 08. 06. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smreka pichľavého (obvody kmeňov 70 cm – slabo poškodený; 55 cm – ťažko poškodený; 70, cm, 70 cm – stredne poškodené ), 1 ks smreka obyčajného (obvod kmeňa 70 cm – stredne poškodený) a 1 ks lipy malolistej (obvod kmeňa 50 cm – zdravá) na pozemku parc. č. 1382/1 ( Zastavané plochy a nádvoria ),  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce. Dôvod výrubu: stromy zasahujú do fasády a strechy budovy, poškodzujú ju. Vlastník budovy plánuje rekonštrukciu a zateplenie budovy, stromy znemožňujú prístup k realizovaniu stavebných prác. 
Zverejnené: 13.06.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6643-2018  :
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, podalo dňa 07. 06. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka  (obvody kmeňov 95 cm, 140 cm - suchý), 1 ks slivky (obvod 40 cm), 2 ks jablone ( obvody 40 cm, 40 cm), 1 ks orecha (obvod 55 cm), 12 ks (cca 3 m2) krušpánu a 5 m2 vtáčieho zobu, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1961/2, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod žiadosti:
-    naplánovaná investičná akcia „Prievidza OR PZ a  OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ a vybudovanie dažďovej kanalizácie na pozemku parc. č. 1961/2 na žiadosť vlastníkov parcely
-    nevhodné umiestnenie niektorých stávajúcich drevín – poškodzujú okapový chodník a fasádu susednej stavby -  garáží patriacich Ministerstvu vnútra SR
Zverejnené:  12.6.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6173-2018  :
Mária Vaňová, Poľná ulica 66,  971 01 Prievidza podala dňa 18. 05. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  strieborného (obvod kmeňa 85 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 6410 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu jeho zasahovania pod schodište, tienenia pouličného osvetlenia, spôsobovania alergie a zasahovania konárov do domu. Strom rastie v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 21.5.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6172-2018  :
Michal Dobiaš, Cesta V. Clementisa 252/18, 971 01 Prievidza podal dňa 18. 05. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa 80 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3555/2 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria), k. ú Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, Kozia 21, 814 47 Bratislava. Dôvod výrubu: Uvedený strom je zasadený v tesnej blízkosti hrobky/krypty nachádzajúcej sa na zrušenom židovskom cintoríne. Strom svojimi konármi a vypúšťaním živice ohrozuje a  poškodzuje  uvedenú stavbu. Koreňovou sústavou priamo zasahuje do základov tejto stavby a stavbe hrozí vážne poškodenie. V súčasnej dobe je podaný návrh na vyhlásenie tejto krypty za národnú kultúrnu pamiatku a žiadateľ má záujem o jej zachovanie a revitalizáciu okolia. Vlastník pozemku súhlasí s výrubom dotknutého stromu.
Zverejnené: 21.5.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6067-2018  :
Ľubica Kaprálová, Kuzmányho ulica 12,  971 01 Prievidza podala dňa 10. 05. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa106 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3039/2 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu poškodzovania múrika a rastu blízko rodinného domu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 14.5.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5723-2018  :
Mgr. Peter Vican, 972 27 Nevidzany 29 a JUDr. Lenka Vicanová, L. Novomeského 11, 902 01 Pezinok podali dňa 16. 04. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka  (obvody kmeňov 94, 96 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 220 (druh pozemku Orná pôda ) z dôvodu ohrozovania majetku, zdravia nakoľko sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu nachádzajúceho sa na parc. č. 219/1. Na parc. č. 220 je plánovaná výstavba rodinného domu. Pozemok parc. č. 220 je vo vlastníctve žiadateľov, v k. ú. Veľká Lehôtka, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 18.4.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5694-2018  :

Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza podala dňa 16. 04. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks brezy previsnutej (obvod 165 cm), ktorá rastie  na pozemku parc. č. 1940/1 (zastavané plochy a nádvoria), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve mesta Prievidza – ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza. Dôvod výrubu: realizácia projektu „Relaxačná zóna a čitáreň“, tvorba alergénneho peľu v blízkosti učební a športovísk.
Zverejnené: 16.4.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5599-2018  :
Spoločnosť foodex, s. r. o., Veľká Okružná 58,010 01 Žilina, v zastúpení: Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s. r. o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice podala dňa 03. 04. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka (obvody kmeňov 55, 87, 96 cm) na pozemku parc. č. 5158/11 (Záhrady); 1 ks smreka (75 cm), 1 ks brezy  (58 cm) a 2 ks javora (73, 74 cm) na pozemku par. č.  5169/51 ( Zastavané plochy a nádvoria ),  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce. Dôvod výrubu: umiestnenie a realizácia stavby „Novostavba polyfunkčného objektu“. 
Zverejnené: 6.4.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5251-2018  :
Branislav Stejskal, Mojmírova ulica 6/8, 971 01 Prievidza podal dňa 12. 03. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javora mliečneho  (obvod kmeňa 118 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 5347/1 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria), k. ú Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve mesta Prievidza. Dôvod výrubu: strom rastie na rozvode plynu a na horúcovode. Svojimi koreňmi poškodzuje susediacu terasu.
Zverejnené: 12.3.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5232-2018  :
Spoločnosť TO-MY-STAV, s. r. o., Lesná335/9, 972 17 Kanianka, podala dňa 09. 03. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks brezy previsnutej (obvod kmeňa 95 cm) na pozemku par. č.  6652/36, 2 ks borovice lesnej obvod (140/80, 80 cm) na pozemku parc. č. 6652/36, 2 ks borovice lesnej  (obvod 70, 90 cm) na pozemku parc. č. 6652/60, 2 ks duglasky tisolistej (obvod 50, 60 cm) na pozemku parc. č. 6652/104 a 1 ks jaseňa štíhleho  (obvod 60 cm) na pozemku parc. č. 6652/187, druh pozemkov - Zastavané plochy a nádvoria,  k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve mesta Prievidza, v nájme žiadateľa. Dôvod výrubu: Dôvod výrubu: stavba „VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV 2x12 B.J., BYTOVÝ DOM 5 A INŽINIERSKE SIETE, UL. GAZDOVSKÁ, PRIEVIDZA“. 
Zverejnené: 12.3.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5038-2018  :
Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo Prievidza, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, podal dňa 27. 02. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1800 m2 náletového krovitého porastu na pozemku registra E KN  parc. č. 4047/101  - TTP, (podľa registra C KN parc. č. 7065/20, LV-0, Ostatné plochy), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve Horského komposesorátu. Dôvod výrubu: výrub náletových krovitých porastov, vyčistenie pozemku od komunálneho odpadu, pohyb premnoženej diviačej zveri.
Zverejnené: 2.3.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4999-2018  :

Dana Pekárová Chudá,  Ulica M. Gorkého 48/2, 971 01 Prievidza podala dňa 23. 02. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa 160 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 5670/1 (druh pozemku Záhrady) z dôvodu výstavby rodinného domu. Strom bude svojou výškou ohrozovať a tieniť RD; korene stromu zasahujú do celého pozemku. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 28.2.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4841-2018  :

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, podalo dňa 14. 02. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka omorikového (obvod 65 cm) a 1 ks jaseňa štíhleho (obvod 148 cm), ktoré rastú  na pozemku parc. č. 2174 (zastavané plochy a nádvoria), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve mesta Prievidza, v správe žiadateľa. Dôvod výrubu: koreňový systém tlačí na základ schodišťa a poškodzuje ho. Stromy sú blízko budovy, tienia priestory a poškodzujú fasádu.
Zverejnené: 16.2.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4802-2018  :
Miroslav Dokupil, Dr. Veselého 1007, 763 26 Luhačovice, Česká republika podal dňa 07. 02. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3500 m2 krovitého porastu a obrastu po predchádzajúcej údržbe vodohospodára, 1 ks orecha (obvod 60 cm), 3 ks javora (obvody 40 – 55 cm), 9 ks topoľa (obvody 40 - 60 cm), 9 ks vŕby (obvody 40 - 70 cm), 11 ks jelše (obvody 40 - 65 cm) a 1 ks brezy (obvod 48 cm) na pozemku parc. č. 7786 – vodné plochy; 250 m2 krovitého porastu náletového a 2 ks jelše ( obvody 40 - 50 cm) na pozemku parc. č. 7793 – zastavané plochy a nádvoria; 1650 m2 krovitého porastu a obrastu po predchádzajúcej údržbe vodohospodára, 7 ks javora (obvody 40 - 55 cm ), 4 ks topoľa (obvody 40 - 60 cm), 7 ks vŕby (obvody 40 – 70 cm), 10 ks jelše (obvody 40 – 65 cm) na pozemku parc. č. 7806 – ostatné plochy, z dôvodu úpravy okolia areálu Realsvit, a. s., a poškodzovania betónového plota niektorými drevinami. Pozemky sú v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 13.2.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4700-2018  :
Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, zastúpené primátorkou mesta podalo dňa 02. 02. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3540 m2 náletového krovitého porastu na pozemku registra E KN č. parc. 3937, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Prievidza, Mariánska 4, 971 01 Prievidza v nájme žiadateľa. Podľa registra C KN ide o trvalý trávnatý porast. Dôvod výrubu: riešenie problematiky diviačej zveri pohybujúcej sa v blízkosti bytových domov. Krovitý porast poskytuje pre zver  úkryt a možnosť celodenného výskytu na sídlisku.
Zverejnené: 5.2.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4686-2018  :
Spoločnosť StVS – servising, s.r.o., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská
Bystrica podala dňa 29. 01. 2018 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie
súhlasu na výrub 1 ks čerešne (obvod kmeňa 105 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č.
7834/1 (druh pozemku Ostatné plochy ), 3 ks planej jablone (obvody 70, 60, 65 cm), ktoré
rastú na pozemku parc. č.7748/1 (druh pozemku Zastavané plochy), 1 ks orecha (obvod 95
cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 7811/1 (druh pozemku Ostatné plochy) a krovia pozdĺž
trasy o výmere 1000 m 2 z dôvodu umiestnenia líniovej verejnoprospešnej stavby verejnej
kanalizácie. Pozemky sú v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 2.2.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4690-2018  :
Miroslav Kamenský, Pravenec 237,  972 16 Pravenec podal dňa 29. 01. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha  (obvod kmeňa 150 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2308/2 (druh pozemku Záhrady) z dôvodu zlého zdravotného stavu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 2.2.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4442-2018  :

Anna Vaniková, Ulica B. Slančíkovej 18,27, 971 01 Prievidza podala dňa 12. 01. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka  (obvod kmeňa 92 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2732 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) z dôvodu jeho rastu blízko rodinného domu, tienenia bytu a dosahovania koreňov k základom domu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 17.1.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-372-2018  :

Ľubomír Petráš, Železničiarska 27, 971 01 Prievidza podal dňa 04. 01. 2018  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka  (obvody kmeňov 155, 90, 116 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2456 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria) a 1 ks smreka (obvod 140 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2457 (druh pozemku Záhrady) z dôvodu možného rizika poškodenia okolitých nehnuteľností pri polome spôsobenom vetrom. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejnené: 4.1.2018
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-8076-2017  :

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, podalo dňa 14. 12. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka  (obvody kmeňov 95, 140 cm), 1 ks slivky (obvod 40 cm), 2 ks jablone ( obvody 40, 40 cm), 1 ks orecha (obvod 55 cm), 12 ks (cca 3m2) krušpánu a 5 m2 vtáčieho zobu, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1961/2, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria.
Dôvod žiadosti:
-    naplánovaná investičná akcia „Prievidza OR PZ a  OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ a vybudovanie dažďovej kanalizácie na pozemku parc. č. 1961/2 na žiadosť vlastníkov pozemku
-    nevhodné umiestnenie niektorých stávajúcich drevín – nezvratné poškodenie okapového chodníka susednej stavby garáží MV SR, poškodzovanie fasády
Zverejnené: 20.12.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7464-2017  :
Klaudia Oršulová, Malonecpalská ulica 195/15, 971 01 Prievidza podala dňa 25. 10. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice  (obvody kmeňov 128, 90 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 6569, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Záhrady, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti: členovia rodiny sú astmatici, stromy tienia na rodinný dom a pozemok, zadržiavanie vlhkosti, prerastanie koreňov na povrch terénu, sú veľmi vysoké, ohrozujú majetok a ľudí.
Zverejnené: 30.10.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7452-2017  :

Mgr. František Küffer, Ulica J. Jesenského 2885/10 C, 971 01 Prievidza podal dňa 24. 10. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jaseňa štíhleho  (obvody kmeňov 80, 94 cm) a 1 ks brezy previsnutej (obvod kmeňa 80 cm) ktoré rastú na pozemku parc. č. 4755/11, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatné plochy, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti: stromy zasahujú do ochranného pásma plynovodu v línii rozšírenia verejnej siete stredotlakového plynového potrubia
Zverejnenie: 27.10.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7159-2017  :
Mgr. Lívia Gulášová, Martina Graneca 3549/12, Bratislava, podala dňa 02. 10. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks borovíc (obvody kmeňov 96, 110, 80, 88 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 8135/44, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub: uvedené stromy stoja v tesnej blízkosti rodinného domu so súpis. č. 666-4 na parc. č. 3135/45 a ohrozujú ho (príloha vyjadrenie statika).
zverejnené:5.10.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7089-2017  :
JUDr. Július Bogdán, Borová ulica 18, 971 01 Prievidza podal dňa 20. 09. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle striebornej (obvod kmeňa 95 cm), ktorá rastie na pozemku parc. č. 8135/18, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria. Dôvod žiadosti o výrub: strom ohrozuje rodinný dom.
zverejnené: 22.9.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7088-2017  :
Ing. Karol Bley, Ulica Š. Králika 1/8, 971 01 Prievidza podal dňa 20. 09. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jablone (obvod kmeňa 87+65 cm, 81+63 cm), 1 ks čerešne (obvod 104+110 cm) a 4 ks slivky (obvod 66, 41+38, 54+44, 48+28+25+35 cm), ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 505 (Zastavané plochy a nádvoria) a parc. č. 506/2 (Záhrady), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub: vek a zlý stav, hrozia pádom na chodník okolo plota s možnosťou zranenia náhodného okoloidúceho, poškodenie majetku vzhľadom k výške, zasahovanie koreňov pod plot.
zverejnené: 22.9.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7001-2017  :
Ing. Marian Bačiak, Ulica J. Kollára 26, 971 01 Prievidza podal dňa 18. 09. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého (obvod kmeňa 120 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3825/12, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Záhrady, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub: bezpečnostné riziko, ohrozovanie nehnuteľností.
zverejnené: 22.9.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7024-2017  :
Ivan Reis, Ulica stavbárov 55/7, 971 01 Prievidza, podal dňa 18. 09. 2017 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks smreka (obvody kmeňov 110, 112, 115, 123, 114 cm), ktoré rastú na súkromnom pozemku parc. č. 4815/20, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku Ostatná plocha, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: stromy sa nachádzajú v ochrannom pásme plynovodu; výstavba garáží.
zverejnené: 20.9.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2017/100769:

ReFriX, s. r. o., Nad Traťou 9, 060 01 Kežmarok podal dňa 08. 09. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka pichľavého (obvod kmeňa 70, 70, 80 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 562/16, 17, 3978/30, 31, 34, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku Ostatná plocha. Dôvod žiadosti o výrub: výstavba ručnej umyvárne áut.
zverejnené: 11.9.2017

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6817-2017  :

Dušan Mišovic, Puškinova ulica 607/42, 971 01 Prievidza podal dňa 31. 08. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle striebornej (obvod kmeňa 156 cm) a 3 ks tuje (obvody 135, 120, 100 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 2790/9, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub: výška stromov
Zverejnené: 31.08.2017

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6789-2017:
Mgr. Michal Švec, Poľná ulica 892/57, 971 01 Prievidza, podal dňa 21. 08. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice (obvod kmeňa 80 cm) a 1 ks smreka (obvood kmeňa 75 cm), ktoré rastú na súkromnom pozemku parc. č. 5567/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod výrubu: korene stromov poškodzujú korene a dlažbu.
Zverejnené: 25.08.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6641-2016:
Spoločnosť DOPSTA, s. r .o., T. Vansovej 35A, 971 01 Prievidza, zastúpená konateľom spoločnosti,  podala dňa 09. 08. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tuje (obvod 82 cm), 3 ks orecha (obvody 150, 110, 82 cm), 3 ks lipy (obvody 164, 80, 227 cm), 6 ks smreka (obvody 104, 135, 120, 127, 92, 127 cm), 6 ks javora (obvody 150, 193, 58, 66, 98, 70 cm), 10 ks brezy (obvody 110, 137, 150, 156, 230, 159, 162, 122, 153, 127 cm), 1 ks jarabiny (obvod 144 cm)3 ks hrabu (132, 131, 112 cm) a 1 ks čerešne (obvod 125 cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemkoch parc. č. 829/4, 6, 23, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prievidza z dôvodu vedenia inžinierskych sietí a  výstavby spevnených plôch v súvislosti s prestavbou a prístavbou bývalej ZŠ na Ulici S. Chalupku na bytové domy.
Zverejnené: 10.8.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6080-2017:
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza podala dňa 06. 07. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného  (obvod kmeňa 40 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 3256/92, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, z  dôvodu  jeho šikmého rastu (pozn.: podľa prílohy 45o ). Strom rastie pred budovou knižnice, kde sa pohybujú jej návštevníci.
Zverejnené: 7.7.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5940-2017:
Okresné správcovské bytové družstvo, Stavbárov 6, Prievidza podalo dňa 21. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice (obvod kmeňa 103 cm ) na pozemku parc. č. 2329/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria. Dôvod výrubu: drevina rastie krivo, je naklonená k rodinnému domu, ktorý susedí s pozemkom žiadateľa.
Zverejnené: 22.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5933-2017:
Základná škola, Malonecpalská ulica 206/37, 971 01 Prievidza, zastúpená riaditeľkou školy, podala dňa 22. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice čiernej (obvod kmeňa 110 cm) na pozemku parc. č. 6628/82 a 1 ks borovice čiernej (obvod kmeňa 150 cm) na pozemku parc. č. 6628/50 (areál ZŠ), k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria. Dôvod výrubu: dostavba šatní, sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcie cvičebného priestoru.
Zverejnené: 22.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5929-2017:
Jaroslav Šimko,  Ulica J. Fándlyho 7/9, 971 01 Prievidza, podal dňa 21. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka (obvody kmeňov  83, 78, 100 cm ) na súkromnom pozemku parc. č. 3029/106, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatné plochy. Dôvod výrubu: vybudovanie prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí k pozemkom.
Zverejnené: 22.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5928-2017:
Viera Surová, Nábr. A. Kmeťa 143/18, 971 01 Prievidza, podala dňa 20. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks smreka (obvody kmeňov 105, 105, 68, 40, 40, 125, 125, 53, 96, 75 cm ) na súkromnom pozemku parc. č. 5400/25, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Ostatné plochy. Dôvod výrubu: vybudovanie prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí k pozemkom.
Zverejnené: 22.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5836-2017:
Okresný súd Prievidza, G. Švéniho 5, 971 72 Prievidza, podal dňa 13. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javora mliečneho (obvod kmeňa 198 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 2083/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub:  riziko statického zlyhania stromu alebo jeho častí (podľa priloženého znaleckého posudku).
Zverejnené: 14.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5830-2017  :

Ing. Miroslav Toman, Tále 38, 972 01 Bojnice, podal dňa 13. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smreka (obvody kmeňov 107, 60, 75, 77 cm), 2 ks borovíc (obvody kmeňov 99, 130 cm) a 1 ks brezy (obvod kmeňa 106 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 5316/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub:  búranie pôvodnej stavby a následná výstavba bytového komplexu.
Zverejnené: 14.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5829-2017  :

Marián Mendel, Ulica J. L. Bellu, 531/20, 971 01 Prievidza podal dňa 12. 06. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka (obvody kmeňov 100, 110 cm) a 3 ks tují (obvody kmeňov 45, 50, 50 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 6433/1, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Dôvod žiadosti o výrub:  ohrozovanie stavieb na pozemku žiadateľa a jeho suseda.
Zverejnené: 14.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5704-2017  :

Spoločnosť S-BAU Slovakia, s.r.o., Rybníčky 1723/4, 972 01 Bojnice, zastúpená Ing. Antonom Sumerákom, podala dňa 31. 05. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks smreka  (obvody kmeňov 68, 103, 98, 79, 92, 90, 56, 55, 88 cm), ktoré rastú na pozemku vo vlastníctve spoločnosti, parc. č. 3946/79, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria. Dôvod žiadosti: výstavba spevnených plôch, tienenie objektu školy stromami.
Zverejnené: 1.6.2017
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5701-2017  :

Milan Hrdý, Cintorínska ulica 40/20, Sebedražie podal dňa 30. 05. 2017  na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smreka  (obvody kmeňov 150, 118, 110 cm), ktoré rastú na pozemku vo vlastníctve žiadateľa, parc. č. 3102/11, k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce, druh pozemku  Záhrady. Dôvod žiadosti: Prestavba rodinného domu.
Zverejnené: 1.6.2017