Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb


29. 10. 2019 13:30

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb.

Celý dokument: