Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste v zmysle Doplnku č. 4


22. 9. 2015 18:23

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi sa uznieslo na vydaní Doplnku č. 4 k VZN č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste dňa 22.9.2015, uznesením č. 394/2015. Úplné znenie VZN č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza.

Doplnok č. 4 k VZN č. 100/2009  o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste
ico_pdf_46

Príloha k VZN č. 100/2009, v zmysle Doplnku č. 4

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste v zmysle Doplnku č. 4