Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste v zmysle Doplnku č. 3


12. 8. 2015 13:23

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi sa uznieslo na vydaní Doplnku č. 3 k VZN č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste dňa 11.8.2015 , uznesením č. 323/ 2015 Úplné znenie VZN č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza.

Doplnok č. 3 k VZN č. 100/2009  o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste
ico_pdf_46

Príloha k VZN č. 100/2009, v zmysle Doplnku č. 3

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste v zmysle Doplnku č. 3