Voľba hlavného kontrolóra mesta Prievidza


12. 12. 2018 09:04

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta Prievidza zaniká dňom 15.2.2019. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 457/18 zo dňa 26.11.2018 v súlade s § 18a ods.(2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza na 28. januára 2019 na zasadnutí MsZ v Prievidzi.

celý dokument: