Vererjná výhlaška - rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - tenisový kurt


16. 7. 2014 08:22

Stavba Tenisový kurt v katastrálnom území Prievidza na pozemku parc.č.1208/2 (po zameraní stavby parc.č. 1208/69, 1208/70), dodatočne povoľuje v rozsahu  projektovej  dokumentácie  vyhotovenej Mgr. art. Roman Gatial, autorizovaný architekt (č. osv.* 1243AA*), IPP Partner s.r.o., Ul. Astrová 19, 971 01 Prievidza, pod názvom „Tenisový kurt“,v októbri 2013, overenej stavebným úradom v tomto konaní.

celý dokument: ico_doc_46