Vererjná vyhláška - oznámenie stavebného konania - obnova bytového domu


24. 9. 2014 13:19

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov, SVB SAKURA, Ulica A. H. Gavloviča,  súp. č. II 147, Prievidza  zast. Radovanom Richterom, Opatovce nad Nitrou č. 9 podal dňa  18.09.2014  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Obnova bytového domu A. H. Gavloviča 9-13  Prievidza “ na pozemku parc. č. 62 v k. ú. Prievidza.

celý dokument: ico_doc_46