Verejná vyhláška - zmena územného rozhodnutia


21. 8. 2018 14:34

Prestavba objektu školy na bytový dom – 45 b.j - SO 02.2 Vnútroareálová dažďová kanalizácia, SO 03.3 Mimoareálová dažďová kanalizácia – dažďové vody mali byť odvádzané do vsakovacích jám. Na základe geologického posudku nie je vhodné odvádzanie povrchových vôd do podzemných vôd vsakovaním. Dažďové vody z vnútro areálovej a mimoareálovej kanalizácie budú zvedené do existujúcej dažďovej prípojky.

celý dokument: