Verejná vyhláška - Zmena stavby


28. 7. 2014 15:08

Nadstavba a prístavba polyfunkčného objektu Prievidza, č. parc. 4870/10, 11 v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. na Ulici I. Krasku, s. č. 201815, na pozemkoch parc. č. 4870/10 a 4870/11 v k.ú. Prievidza na podklade Zmluvy o práve k nadstavbe a prístavbe polyfunkčného objektu zo dňa 10.06.2014 sa podľa §66 stavebného zákona v súlade s §10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon,povoľuje. Zmena stavby sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje na dobu neurčitú.

celý dokument: ico_doc_46