Verejná vyhláška - žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia


15. 12. 2014 09:46

Navrhovatel' Ing. Dusan Gonda, bytom Lúčna 33/1, 971 01 Prievidza, podal dňa 10.11.2014, s doplnením dňa 04.12.2014 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Obslužná mestská komunikácia, Ul. I. Vysočana, Prievidza", na pozemkoch parcelné číslo 5400/39, 5400/42, 5403, v kat. územi Prievidza.

celý dokument: ico_pdf_46