Verejná výhlaška - žiadosť o dodatočné stavebné povolenie


2. 7. 2015 13:01

Žiadateľ Ján Mihálik, Snežienková ulica 62, Prievidza podal dňa 23.03.2015 a doplnil dňa 28. 04 .2015 a 26.05.2015 žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na stavby: 1. drevená kôlňaa - sklad dreva, 2. altánok, 3. voliéra, 4. oplotenie, 5. prístrešok na auto nachadzajúce sa v katastrálnom území Prievidza, na K N C parcelné č. 5767, 5768 (KNE parc. č. 1047/7)

celý dokument: ico_pdf_46