Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie


17. 10. 2019 14:27

Stavba : „Administratívna budova a spevnená plocha“
Miesto: v katastrálnom  území  Prievidza,  na pozemkoch parc.č. KN-C:  3578/2, 3585/11, 3585/21, 3585/22, 3551/19, 3551/18, 3551/10, 3551/13, 1792/3, 3585/16, 3585/23
Navrhovateľ: Ing. Ján Hanzel HAL, Nová ulica 468/7, Prievidza

Celý dokument:

Koordinačná situácia: