Verejná vyhláška - stavebné úpravy v byte


18. 7. 2014 12:57

Stavebník Ján Drábik, bytom 972 16 Poluvsie a Bc. Lenka Ferencziová, bytom Gazdovská 12/1,  971 01 Prievidza, podal dňa 25.06.2014, s doplnením dňa 14.07.2014, na tunajšom stavebnom úrade,  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č.  1 a č. 2, Ul. Gazdovská vchod č. 12, obytný dom súpisné číslo 30928, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 6652/11.

celý dokument: ico_doc_46