Verejná vyhláška - stavebné úpravy bytu


17. 6. 2015 13:33

Stavebníci Ján Jurica a Júlia, NA SIHOTI 1165/4, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 04.02.2014 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby - vybúranie dverného otvoru do nosného systému v byte č, 11 vo vchode č. 20 v bytovom dome supisne číslo 30159 nachadzajúcom sa na pozemku parc, č. 2560/1,2560/2 v katastrálnom území Prievid

celý dokument: ico_pdf_46