Verejná výhlaška - stavebné povolenie zmena stavby


2. 7. 2015 11:15

Žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome podl'a projektovej dokumentácie „Statický posudok stavebných úprav bytu" . Stavba sa nachádza v katastrálnom územi Prievidza na pozemku parc. č. 5308, súpisné číslo 40250 na Ulici Na Karasiny v byte č. 11 vo vchode č, 65, byt vo vlastníctve stavebníka.

celý dokument: ico_pdf_46