Verejná vyhláška - stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu


14. 5. 2015 09:03

Stavebnik, adresa Martina Pálešova 971 01 prievidza, Ul. Tolsteho 9/11 podal dňa 20.03.2015, s doplnením dňa 10.04.2015, na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu" č. 11, Ul. Tolstého, vchod č. 9, obytná budova súpisné číslo 20715, v katastrálnom územi Prievidza, pozemok parcelné číslo 4992.

celý dokument: ico_pdf_46