Verejná vyhláška - stavebné povolenie, stavebné úpravy bytu


25. 8. 2014 11:13

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán povoľuje stavebníkovy, Ján Drábik, adresa 97216 Poluvsie č.49 a Bc. Lenka Ferencziová, Gazdovská 12/1, 97101 Prievidza stavebné úpravy bytu" č. l a č . 2, til. Gazdovská vchod
č. 12 , bytový dom súp. č. 30928, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 6652/11.

celý dokument: ico_pdf_46