Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Hricová


5. 11. 2019 12:43

Nora Hricová, Adresa 971 01 Prievidza, Rad L. N. Tolstého 711/7 (ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 14.08.2019 (doplnené 26.08.2019) na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Stavebné úpravy v bytovej jednotke“ v bytovom dome súp. č. 20711, na pozemku KN-C parc. č. 4982, v katastrálnom území Prievidza. Navrhované stavebné úpravy sú navrhnuté pre byt č. 6, vchod č. 7, 3. p., na ulici Rad L. N. Tolstého. Na uvedenú stavbu sa podľa § 39a ods. 3 písm. c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Celý dokument: