Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Henteková


5. 11. 2019 12:50

Eva Henteková, Adresa Ulica M. Rázusa 864/9, Prievidza, (ďalej aj ako „stavebník“) požiadal dňa 14.05.2019 tunajší stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia  na zmenu stavby podľa projektovej dokumentácie s názvom „Záhradná chatka“, v katastrálnom území Prievidza  na pozemkoch parc.č. C-KN:  182/107, 182/124. Stavba spĺňa podmienky ust.§ 39a ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) pre spojené územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Celý dokument:

Situácia: