Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Géczyová


4. 11. 2019 13:39

Stavebník Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 01  Banská Bystrica (ďalej len „stavebník“) podal na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „POLYFUNKČNÝ OBJEKT“ v katastrálnom území  Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 6335, 6652/201, 6652/1, 5510/3, 6341/1, 6359/1 a E NK parc. číslo: 1-344/15, 1-164 (časť C KN parc. č. 5510/1). Na predmetnú stavbu bolo mestom Prievidza vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 2.4.2-07-6581-2019 dňa 30.09.2019, právoplatné dňa 31.10.2019. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument: