Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Binó, s.r.o.


5. 11. 2019 12:37

Stredoslovenská distribučná, a. s., 010 07  Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, v zastúpení Binó, s. r. o., Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina (ďalej len stavebník) podal dňa 26.03.2019 (doplnil 06.09.2019) na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o zmenu stavby pred dokončením pod názvom projektovej dokumentácie: „8395 – Prievidza: Presmerovanie VN 285, RZ_PDM22“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku KN-C parc. č. 986/1 a 986/2. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Prievidza, pod zn. 2.4.2-06-7309-2019-92091 zo dňa 26.08.2019, právoplatné 02.10.2019.

Celý dokument: