Verejná výhlaška - stavebné konanie - príjazdová cesta a chodník


16. 12. 2014 07:50

Stavebnik Facehome, s.r.o., so sidlom Antona Bernolaka 13/14, 010 01 Žilina, podal dňa 02.09.2014, s doplnením dňa 08.12.2014, na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovu dopravnú stavbu v projektovej dokumentácii označenej pod názvom "SO 03 Príjazdová komunikácia a chodník", na pozemku parc.č. 528/214, v katastrálnom území Prievidza.

celý dokument: ico_pdf_46