Verejná vyhláška - rozhodnutuie o prerušení stavebného konania - 9662 Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21BJ


9. 4. 2018 14:27

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie o povolení stavby 9662 Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21BJ prerušuje stavebné konanie do doplnenia žiadosti o stavebné povolenie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného úradu.

celý dokument :