Verejná vyhláška - -rozhodnutie o zmene užívaní časti stavby


18. 6. 2019 08:49

Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby: byt  č. 6 vo vchode  3D v objekte súpisné číslo 2671 na pozemku C KN parc. číslo  2088/11, k. ú. Prievidza, na nebytový priestor - kanceláriu,   bez stavebných úprav. Riešený priestor je napojený na existujúce rozvody energií.
 
 

celý dokument: