Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení územného konania


23. 4. 2014 15:57

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa  § 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb.   o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy  podľa § 5 písm. a)  zák. č.  608/2003 Z.z. o štátnej správe pre  územné plánovanie,  stavebný poriadok a bývanie  a o zmene a doplnení  stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení  s § 27   ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,   vo veci žiadosti  navrhovateľa   Mgr. Martina Kollárová, bytom Rastislavova 413/9, 971 01 Prievidza a Barbora Mihaliková, bytom   A. Kmeťa 145/20, 971 01 Prievidza, zo dňa  03.10.2013, s doplnením dňa 09.01.2014 o vydanie územného rozhodnutia o  využívaní územia a o umiestnení stavby  „Tenisový kurt“,   v katastrálnom  území   Prievidza

Celý dokument: ico_doc_46