Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania - Riverside Prievidza


10. 10. 2018 13:44

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza“ na pozemkoch parcely č. CKN: 1219/1, 4, 5, 6, 7 a pripojenie na siete technického vybavenia na pozemkoch parc. č. CKN 1219/10, 11, 1218/20, EKN 2572, EKN 2573 v kat. území Prievidza zistil, že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a chýbajú niektoré náležitosti potrebné pre riadne posúdenie návrhu.

celý dokument: