verejná vyhláška - rozhodnutie - DUPLEX


8. 8. 2014 08:40

Rozhodnutie o umiestnení líniovej  stavby „DUPLEX Riečna IBV Prievidza“,na pozemkoch vedených v KN v registri „C“ parcelné číslo 528/166,528/167, 528/214,528/35,  528/168,528/172,528/176,528/180,528/184,528/188,528/192, 528/196, 528/200,  528/204, 528/208,528/213,528/215, 528/216, 561/2, 560/12 a parc.č. 2142/1 - vedený v KN v registri „E“, evidovaný na kópii KM ako parc.č. 561/1, v katastrálnom území Prievidza

celý dokument: ico_doc_46